В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Имотни регистри в държавите от ЕС

Англия и Уелс

Настоящият раздел представя накратко имотния регистър в Англия и Уелс.

Съдържание, предоставено от
Англия и Уелс

Какво предлага имотният регистър на Англия и Уелс?

Ние вписваме в регистъра правото на собственост върху земята и недвижимите имоти в Англия и Уелс. Нашето мото е „Вашата земя и вещни права са гарантирани и защитени.“

Нашите ценности са:

  • осигуряваме сигурност;
  • работим почтено;
  • стимулираме иновациите;
  • действаме професионално.

Имотният регистър изпълнява особено важната функция да осигурява сигурност и доверие към пазара на недвижимите имоти, като в него са вписани права на собственост върху имоти в цяла Англия и Уелс на стойност над 4 трилиона британски лири, в това число и ипотеки в размер на над 1 трилион британски лири. Имотният регистър има над 150-годишен опит в поддържането на регистъра и се е развивал непрекъснато с цел постигане на все по-голяма ефикасност, като в днешно време 99% от информацията, с която разполагаме, и 73% от услугите по регистрация се предоставят онлайн. Поели сме по пътя на промяната, за да създадем напълно цифровизиран регистър, изграждайки съвременна цифрова платформа за поземлената и недвижима собственост, която да подпомага работата на регистъра и да предлага модерно и ефикасно обслужване на нашите клиенти.

Достъпът до имотния регистър на Англия и Уелс безплатен ли е?

За всяка услуга се дължи заплащане на определена със закон такса. Няма регистрационна такса за онлайн достъпа и повечето онлайн услуги струват по-евтино от услугите по пощата.

Как да направя справка в имотния регистър на Англия и Уелс

Онлайн достъп:

Електронните услуги за бизнеса (Business e-Services) дават възможност на потребителите от бизнеса да подават онлайн заявления за регистрация на поземлени и недвижими имоти или да искат онлайн извършване на търсене в индексираната карта. Потребителите на електронните услуги за бизнеса могат също така да ползват безплатната услуга за търсене в картата, наречена „MapSearch“, с цел незабавно да:

  • извършват проверки дали земя и недвижимо имущество, намиращи се в Англия и Уелс, са регистрирани;
  • получат номера на титула за собственост;
  • установят дали имотът се владее от собственика или е отдаден под наем.

Потребителите на електронните услуги за бизнеса трябва да отговарят на условията за ползване на услугите, да се регистрират като потребители и да разполагат с текуща сметка за директен дебит в банка в Обединеното кралство или в жилищно-строителна каса. Вход към електронните услуги за бизнеса.

Услугата „Намиране на имот“ (Find a property) е предназначена за граждани и се използва също и от малки предприятия. Те могат да извършват търсене по адрес, за да намерят собственика на земята или недвижимия имот, да се запознаят с общите граници на имота и да научат дали той е изложен на риск от наводняване. Ползвателите на услугата трябва да се регистрират като потребители и да плащат с кредитна или дебитна карта. Вход към услугата Намиране на имот.

Извлеченията от регистрите и скиците на имотите, получени чрез електронните услуги за бизнеса, са „официални извлечения“ и съответно са допустими като доказателства в съдилищата. Услугата MapSearch не дава гаранция за предоставената информация.

Извлеченията от регистрите и скиците на имотите, получени чрез услугата „Намиране на имот“, не представляват официални извлечения.

Пощенски достъп:

Може да поискате официални извлечения от регистъра и скицата на имота по пощата, като използвате формуляри OC1 (за регистъра) и OC2 (за документите). Тези формуляри са достъпни безплатно по пощата или онлайн на уебсайта на имотния регистър. Официалните извлечения се допускат като доказателства в съдилищата.

Ако не успеете да намерите информация за даден имот онлайн, може също така да изпратите по пощата заявление за „търсене в сборния списък с карти“ (search of the index map) (формуляр SIM), за да разберете дали поземленият имот е вписан и ако е вписан — да получите номера на титул за собственост. За тази цел се изисква плащането на такса, определена с действащата към момента наредба за таксите, заплащани на имотния регистър.

Търсенето в регистрите за имотните тежести може да се извършва по пощата, но също и онлайн чрез електронните услуги за бизнеса, като се използва формуляр K15 или (за търсене само на вписвания на несъстоятелност) формуляр K16

Последна актуализация: 25/07/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.