Имотни регистри в държавите от ЕС

Естония

Настоящата страница предоставя кратка информация за имотния регистър на Естония.

Съдържание, предоставено от
Естония

Каква информация може да бъде намерена в имотния регистър на Естония?

Имотният регистър на Естония представлява запис на вещните права върху недвижими имоти и ограничените вещни права, който предоставя на третите лица информация относно вписаните недвижими имоти.

В имотния регистър се вписват както правни, така и фактически обстоятелства. Всички недвижими имоти се вписват в имотния регистър, освен ако законът не предвижда друго. За всеки недвижим имот се прави отделен запис и му се дава уникален номер (идентификатор).

Имотният регистър се състои от четири раздела.

Раздел 1 съдържа следната информация за всеки вписан имот:

 • номер на партида;
 • специфично предназначение;
 • местоположение;
 • ограничени вещни права, учредени в полза на вписания имот;
 • площ (размер);
 • сливания и разделяния;
 • обединяване с друг вписан имот или отделяне на част от имота.

Раздел 2 съдържа следната информация за всеки вписан имот:

 • собственик;
 • в случай на съсобственост — информация за това дали имотът е в реална съсобственост или в идеална съсобственост и информация за съсобствениците;
 • в случай на съсобственост — идеалните части (дяловете) на съсобствениците.

Раздел 3 съдържа следната информация за всеки вписан имот:

 • ограничените вещни права, обременяващи с тежести имота (с изключение на ипотеките);
 • ограничения на правото на собственост върху имота;
 • забележки във връзка с такива ограничения;
 • ограничения на правото на разпореждане с имота;
 • други забележки във връзка с правото на собственост (включително ограниченията на правата за разпореждане на съответните лица), както и заличавания и изменения на горепосочените записи.

Раздел 4 съдържа следната информация за всеки вписан имот:

 • ипотекарен кредитор;
 • парична стойност на ипотеката (остатъка по главницата);
 • забележки във връзка с ипотеката;
 • изменения на записите;
 • заличавания на записите.

Различните раздели на имотния регистър са обществено достъпни и всеки може да направи справка в тях. При наличието на правен интерес може да се направи справка в партидата на конкретен вписан имот. Собствениците на имоти, нотариусите, съдебните изпълнители, съдилищата и органите с надзорни правомощия не трябва да доказват наличието на правен интерес.

Достъпът до имотния регистър на Естония безплатен ли е?

Имотният регистър се води в електронен формат.

Справка в различните раздели на имотния регистър и в партидите на вписаните имоти може да се направи на място в нотариална кантора или чрез търсачка. За справки в имотния регистър в нотариалните кантори или чрез търсачка се събира такса.

Следната информация е достъпна безплатно в електронния регистър:

 • собственикът на недвижимия имот, който може да бъде както физическо лице, така и представител на юридическо лице — собственик на недвижим имот;
 • законният представител и настойникът на собственика на недвижимия имот;
 • собствениците на апартаменти — част от недвижим имот, и председателят на етажната собственост.

Имотният регистър предоставя достъп до съдържащата се в него информация чрез онлайн търсачката, поддържана от Центъра за регистри и информационни системи. Ползването на търсачката е безплатно. Резултатът от търсенето показва цялата информация, вписана в Раздел 1 на имотния регистър (номер на партида, специфично предназначение, площ и адрес). За достъп до по-специфична информация, съдържаща се в имотния регистър, се събира такса.

Таксата е 1 EUR за всяко запитване за един обект и 3 EUR за справка в цял раздел на регистъра.

Под обект на търсене се разбира всяка информация, съдържаща се в раздел от имотния регистър, налична за всеки вписан имот:

 1. цифрови данни от Раздел 1 „Състав на имота“;
 2. цифрови данни от Раздел 2 „Собственик“;
 3. цифрови данни от Раздел 3 „Тежести и ограничения“ и Раздел 4 „Ипотеки“.

Таксата за търсене включва достъп до отворените партидни дела и получаване на копие от документите, които се съдържат в тях.

Подробна информация за разделите на имотния регистър може да се намери онлайн съгласно таксите за услугата. Върху тези такси не се начислява ДДС.

Как да направя справка в имотния регистър на Естония?

Може да направите справка в базата данни, като използвате следните критерии за търсене:

 • адрес;
 • номер на партида;
 • име на собственика;
 • личен идентификационен номер/идентификационен код;
 • номер на имота.

Може също да правите справки по предишни собственици и правоимащи лица.

История на имотния регистър на Естония

Електронната версия на имотния регистър съдържа информация от 1994 г. досега. Преминаването към електронната версия започна през лятото на 2010 г. От 1 януари 2015 г. всички имотни партиди са електронни.

Последна актуализация: 13/12/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.