Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница естонски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Имотни регистри в държавите от ЕС

Естония

Настоящата страница предоставя кратка информация за кадастъра и имотния регистър на Естония.

Съдържание, предоставено от
Естония
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Каква информация може да бъде намерена в кадастъра и имотния регистър на Естония?

Кадастърът и имотният регистър на Естония представляват запис на вещните права върху недвижими имоти и ограничените вещни права, който предоставя на третите лица информация относно вписаните недвижими имоти.

В кадастъра и имотния регистър се вписват както правни, така и фактически обстоятелства. Всички недвижими имоти се вписват в кадастъра и имотния регистър, освен ако законът не предвижда друго. За всеки недвижим имот се прави отделен запис и му се дава уникален номер (идентификатор).

Кадастърът и имотният регистър се състоят от четири раздела.

Раздел 1 съдържа следната информация за всеки вписан имот:

 • кадастрален код;
 • специфично предназначение;
 • местоположение;
 • ограничени вещни права, учредени в полза на вписания имот;
 • площ (размер);
 • сливания и разделяния;
 • обединяване с друг вписан имот или отделяне на част от имота.

Раздел 2 съдържа следната информация за всеки вписан имот:

 • собственик;
 • в случай на съсобственост – информация за това дали имотът е реална съсобственост или идеална съсобственост и данните и имената на съсобствениците;
 • в случай на съсобственост – идеалните части (дяловете) на съсобствениците.

Раздел 3 съдържа следната информация за всеки вписан имот:

 • ограничени вещни права, обременяващи с тежести имота (с изключение на ипотеките);
 • ограничения на правото на собственост върху имота;
 • забележки във връзка с такива ограничения;
 • ограничения на правото на разпореждане с имота;
 • други забележки във връзка с правото на собственост (включително ограниченията на правата за разпореждане на съответните лица), както и заличавания и изменения на горепосочените записи.

Раздел 4 съдържа следната информация за всеки вписан имот:

 • ипотекарен кредитор;
 • парична стойност на ипотеката (остатъка по главницата);
 • забележки във връзка с ипотеката;
 • изменения на записите;
 • заличавания на записите.

Различните раздели на кадастъра и имотния регистър са обществено достъпни и всеки може да направи справка в тях. При наличието на правен интерес може да се направи справка в партидното дело на конкретен вписан имот. Собствениците на имоти, нотариусите, съдебните изпълнители, съдилищата и органите с надзорни правомощия не трябва да доказват наличието на правен интерес.

Достъпът до кадастъра и имотния регистър на Естония безплатен ли е?

Кадастърът и имотният регистър се водят в електронен формат.

Справка в различните раздели на кадастъра и имотния регистър и в партидните дела на вписаните имоти може да се направи на място в Службата по кадастъра и имотния регистър, в нотариална кантора или чрез търсачка. Справките на място в Службата по кадастъра и имотния регистър са безплатни. Собствениците на имоти също могат да правят безплатни справки в разделите от кадастъра и имотния регистър, които засягат тях и техните партидни дела, чрез държавния портал. За справки в кадастъра и имотния регистър в нотариалните кантори или чрез търсачка се събира такса.

Кадастърът и имотният регистър предоставят достъп до съдържащата се в тях информация чрез онлайн търсачката, поддържана от Центъра за регистри и информационни системи. Ползването на търсачката е безплатно. Резултатът от търсенето показва цялата информация, вписана в Раздел 1 на кадастъра и имотния регистър (кадастрален код, специфично предназначение, площ и адрес). За достъп до по-специфична информация, съдържаща се в кадастъра и имотния регистър, се събира такса.

Таксата е 1 EUR за всяко запитване и за един обект.

Под обект на търсене се разбира всяка информация, съдържаща се в раздел от кадастъра и имотния регистър, отворена за всеки вписан имот:
цифрови данни от Раздел 1 „Състав на имота“;   
цифрови данни от Раздел 2 „Собственик“;          
цифрови данни от Раздел 3 „Тежести и ограничения“ и Раздел 4 „Ипотеки“.

Таксата за търсене включва достъп до отворените партидни дела и получаване на копие от документите, които се съдържат в тях.

Подробна информация за разделите на кадастъра и имотния регистър може да се намери онлайн, като тук са посочени и таксите за услугите. Върху тези такси не се начислява ДДС.

Как да направя справка в кадастъра и имотния регистър на Естония?

Може да направите справка в базата данни, като използвате следните критерии за търсене:

 • адрес;
 • кадастрален код;
 • име на собственика;
 • личен идентификационен номер/идентификационен код;
 • наименование на имота;
 • номер на имота;
 • съответна районна служба по кадастъра и имотния регистър.

Може също да правите справки по предишни собственици и правоимащи лица.

История на кадастъра и имотния регистър на Естония

Електронната версия на кадастъра и имотния регистър съдържа информация от 1994 г. досега. Преминаването към електронната версия започна през лятото на 2010 г.

Последна актуализация: 14/05/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.