Имотни регистри в държавите от ЕС

Финландия

Тази страница ви предоставя обща информация за кадастъра и имотния регистър във Финландия.

Съдържание, предоставено от
Финландия

Каква информация може да бъде намерена в кадастъра и имотния регистър?

Кадастърът и имотният регистър във Финландия е собственост на и се поддържа от Националния кадастър на Финландия.

Регистърът се фокусира както върху юридическите обстоятелства във връзка с даден имот, например правния режим, така и върху фактическите обстоятелства, например името на собственика на имота. Националната система за поземлена информация съдържа цялата информация, въведена в кадастъра и поземления регистър на Финландия, в който се вписват правата на собственост, ипотеките и другите тежести.

Данни от кадастралните карти се предоставят от Националния кадастър на Финландия и 86 общини поддържат регистри на кадастралните карти за териториите, които попадат в техните градоустройствени планове. Поддържането на кадастъра и имотния регистър ще бъде задължение на районните съдилища до 31 декември 2009 г., а от 1 януари 2010 г. това ще бъде задължение на Националния кадастър на Финландия. Системата се използва от всички, които редовно се нуждаят от актуални кадастрални данни, като например банки, различни органи, агенции за недвижими имоти и нотариуси.

Достъпът до кадастъра и имотния регистър безплатен ли е?

Не, достъпът не е безплатен.

Как да направя справка в кадастъра и имотния регистър?

Налични справки

Справка по карта, идентификатор на единицата в регистъра или име, адрес, административна единица (община, предградие/село) и идентификатор на предприятие.

Налична информация

Можете да намерите информация за:

 • Собственост
 • Право на собственост
 • Ипотеки и тежести,
 • Наети имоти
 • Сервитутни права
 • Кадастрална информация.

Характерни данни за единицата в регистъра, собственика и адреса на собственика, вписани в регистъра, възможните ограничения във връзка с владението, както и за собствениците на прехвърлени части, вписани в регистъра; ипотеките, сервитутните права и тежестите върху единица, вписана в регистъра, наема на даден имот, вписан в регистъра.

Налични продукти

 • Извлечение от кадастъра
 • Удостоверение за право на собственост
 • Удостоверение за ипотеки и тежести
 • Удостоверение за наети имоти
 • Извлечение при прехвърляне на част от имота и различни разпечатки на карти.

Предоставена е информация за това как потребителите могат да правят справки в регистъра (например по адрес на имота).

История на кадастъра и имотния регистър

Регистърът се поддържа от 1700 г.

Връзки по темата

Национален кадастър на Финландия, Уебсайт на Европейската служба за информация от поземлените регистри (EULIS)

Последна актуализация: 05/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.