Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Имотни регистри в държавите от ЕС

Франция

Съдържание, предоставено от
Франция

Във Франция има 354 регистъра на недвижими имоти, които са независими един от друг, без възможност за взаимодействие помежду си.

Освен това не съществува електронен портал, който да позволява да се правят справки в тях.

В Алзас-Мозел няма служби по вписване на ипотеки. Публикуването на сделките с недвижими имоти в тези три департамента се осигурява от имотния регистър.

Всички разпоредби за справки в имотния регистър са в процес на изменение поради приключването на процеса на компютризация, започнал преди 20 години.

Последна актуализация: 13/02/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.