Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Имотни регистри в държавите от ЕС

Германия

Настоящият раздел ви предоставя преглед на кадастъра и имотния регистър на Германия.

Съдържание, предоставено от
Германия

Каква информация може да бъде намерена в кадастъра и имотния регистър на Германия?

В кадастъра и имотния регистър на Германия може да намерите информация за граждански правоотношения, свързани с недвижими имоти, като информация за собственика и вещни права на трети лица върху имота. Кадастърът и имотният регистър се води основно в електронен формат.

Само лицата, които могат да докажат законен интерес (напр. на правно или икономическо основание), могат да извършат справка в кадастъра и имотния регистър. За тази цел те трябва най-напред да се свържат със службата на кадастъра и имотния регистър на района, в който се намира недвижимия имот. Тези лица могат също така да поискат да получат извлечения от кадастъра и имотния регистър.

Освен това ограничена група ползватели могат да правят справки в кадастъра и имотния регистър чрез електронния портал на съответната федерална провинция. Такива ползватели са националните съдилища, публичните органи, нотариусите, кредитните институции и дружествата за комунални услуги. За предоставянето на права на достъп отговарят съдебните администрации на федералните провинции.

Безплатен ли е достъпът до кадастъра и имотния регистър на Германия?

Извършването на справки в кадастъра и имотния регистър на място в службата на кадастъра и имотния регистър е безплатно. Обикновено извлечение от регистъра струва 10 EUR, заверено копие — 20 EUR. Електронният достъп и справки също се заплащат.

Как да направя справка в кадастъра и имотния регистър на Германия?

В кадастъра и имотния регистър на Германия може да търсите по следните критерии:

  • номер на страница в кадастъра и имотния регистър,
  • кадастрална единица,
  • адрес,
  • име на собственика.

История на кадастъра и имотния регистър на Германия

С помощта на кадастъра и имотния регистър може да проследите собствеността върху даден недвижим имот до началото на 20-ти век.

От средата на 90-те години на X век хартиената версия на кадастъра и имотния регистър постепенно се заменя с електронна версия. Миграцията е в доста напреднал стадий.

Последна актуализация: 05/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.