Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.
Swipe to change

Имотни регистри в държавите от ЕС

Германия

Настоящият раздел ви предоставя преглед на кадастъра и имотния регистър на Германия.

Съдържание, предоставено от
Германия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Каква информация може да бъде намерена в кадастъра и имотния регистър на Германия?

В кадастъра и имотния регистър на Германия може да намерите информация за граждански правоотношения, свързани с недвижими имоти, като информация за собственика и вещни права на трети лица върху имота. Кадастърът и имотният регистър се води основно в електронен формат.

Само лицата, които могат да докажат законен интерес (напр. на правно или икономическо основание), могат да извършат справка в кадастъра и имотния регистър. За тази цел те трябва най-напред да се свържат със службата на кадастъра и имотния регистър на района, в който се намира недвижимия имот. Тези лица могат също така да поискат да получат извлечения от кадастъра и имотния регистър.

Освен това ограничена група ползватели могат да правят справки в кадастъра и имотния регистър чрез електронния портал на съответната федерална провинция. Такива ползватели са националните съдилища, публичните органи, нотариусите, кредитните институции и дружествата за комунални услуги. За предоставянето на права на достъп отговарят съдебните администрации на федералните провинции.

Безплатен ли е достъпът до кадастъра и имотния регистър на Германия?

Извършването на справки в кадастъра и имотния регистър на място в службата на кадастъра и имотния регистър е безплатно. Обикновено извлечение от регистъра струва 10 EUR, заверено копие — 20 EUR. Електронният достъп и справки също се заплащат.

Как да направя справка в кадастъра и имотния регистър на Германия?

В кадастъра и имотния регистър на Германия може да търсите по следните критерии:

  • номер на страница в кадастъра и имотния регистър,
  • кадастрална единица,
  • адрес,
  • име на собственика.

История на кадастъра и имотния регистър на Германия

С помощта на кадастъра и имотния регистър може да проследите собствеността върху даден недвижим имот до началото на 20-ти век.

От средата на 90-те години на X век хартиената версия на кадастъра и имотния регистър постепенно се заменя с електронна версия. Миграцията е в доста напреднал стадий.

Последна актуализация: 05/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.