Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Имотни регистри в държавите от ЕС

Гърция

Гърция разполага с електронен регистър на поземлените имоти, наречен „кадастър“ (κτηματολόγιο) в областите, където е приключило кадастралното заснемане на поземлените имоти. Ипотечните служби на местно равнище (υποθηκοφυλακεία) изпълняват временно функциите на кадастър. Съгласно Закон № 2664/1998 относно националния кадастър в областите, в които кадастърът е въведен от 2003 г. насам, заменяйки съществуващата дотогава система за вписване на сделките с недвижими имоти и на ипотеките, данните в кадастъра се съхраняват и актуализират задължително в електронна форма. Кадастралната база данни за цялата страна се съхранява централизирано от дружеството KTIMATOLOGIO A.E (Κτηματολόγιο Α.Ε.), като актуализирането ѝ се извършва на местно равнище от компетентните местни служби по кадастъра въз основа на сключените сделки с имоти.

Съдържание, предоставено от
Гърция
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Какви възможности предлага гръцката система за съхранение на данни и документи за поземлените имоти?

В района на всеки местен съд работят една или повече кадастрални служби, които предоставят следните услуги съгласно предвиденото в закона:

  1. регистрация, принудително отнемане или запор на недвижими имоти, попадащи в обхвата на тяхната компетентност;
  2. вписване на актовете, подлежащи на вписване съгласно закона;
  3. вписване на заведените съдебни дела и на всички останали действия или данни, свързани с недвижимите имоти.

Има 26 служби на кадастъра и имотния регистър, в които услугите се заплащат, и 320 служби, в които те са безплатни.

Службите на кадастъра, в които услугите се заплащат, са под юрисдикцията на Министерство на правосъдието.

Агенциите за недвижими имоти на островите Родос и Кос работят като служби към Министерство на правосъдието, прозрачността и правата на човека; в Родос и Кос-Лерос системата за регистрация се отнася за недвижимите имоти.

Безплатните служби на кадастъра и имотните регистри биват:

  1. специализирани, като те се ръководят от служител (υποθηκοφύλακας), назначен от Министерство на правосъдието след преминаване на конкурс за длъжността, и
  2. неспециализирани — ръководят се от нотариус, назначен към съответния регистър.

Можете да намерите информация за контакти с горепосочените служби на уебсайта на Министерство на правосъдието.

Освен това в Гърция има институционализирана система за проучването, развитието и воденето на гръцкия кадастър (недвижими имоти). Тази задача е възложена на дружеството „Ktimatologio S.A.“, което е частноправно юридическо лице.

Гръцкият кадастър е унифицирана система за регистриране на правна, техническа и друга информация относно недвижимите имоти и правата, свързани с тях. Тази информация се гарантира от държавата и е под нейна отговорност.

Националният кадастър има по-специално следните функции:

  • в него по партидата на съответния недвижим имот се вписват всички актове, с които се пораждат, прехвърлят, изменят или преустановяват вещни права върху имота. Всеки акт се вписва само след извършване на щателна проверка за законосъобразност, при което не могат да се вписват актове, ако лицето, което прехвърля имота не е вписано в имотния регистър като негов собственик;
  • в него се регистрира също така географското описание (форма, местонахождение и размер) на недвижимия имот;
  • в него се вписват систематично имотите, които са публична недвижима собственост;
  • в него се вписват правата на плодоползване.

База данни с правна информация

Можете да намерите основна информация за националния кадастър на неговия уебсайт.

Достъпът до базите данни относно недвижимите имоти безплатен ли е?

В районите, където кадастралните служби работят временно, търсенето на информация се извършва и по електронен път в помещенията на компетентните служби, като за това се ползват безплатно компютри, специално предоставени за тази цел.

Съгласно стратегическата национална референтна рамка на дружеството KTIMATOLOGIO A.E е възложено да разработи проект за цифрово изпращане на документи за нуждите на ипотечните служби, с цел завършване на кадастралното заснемане в останалите райони на страната. Проектът предвижда и изграждането на инфраструктура: а) за подаване от разстояние на съответните актове, с цел те да бъдат вписани в кадастралните и имотните регистри, и б) за подаване и обработване онлайн на заявления за издаване на удостоверения въз основа на въпросните регистри.

Необходимите законови разпоредби са закрепени в законопроект, изготвен от Министерството на околната среда и енергетиката.

История на системата за съхранение на данни и документи за поземлените имоти в Гърция

Създаването на поземлени регистри е предвидено за пръв път в Закон № 41/1836. Посочените по-горе служби са поддържали архиви от момента на своето създаване.

В районите, в които кадастралното заснемане вече приключва, местните ипотечни служби изпълняват временно функциите на кадастрални служби от датата на влизане в сила на кадастъра, определена с решение на Гръцката организация по картография и кадастър (Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων ΕλλάδοςΟΚΧΕ). От тази дата сделките с недвижими имоти се вписват изключително по електронен път в кадастралните регистри.

Как се може да се търси информация?

Електронната база данни на кадастъра дава възможност за търсене а) по данни за съответно лице, б) по код от националния кадастър и в) по адрес на имота, като е възможно и комбиниране на посочените елементи.

Връзки по темата

Национален кадастър

Последна актуализация: 22/06/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.