Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница унгарски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Имотни регистри в държавите от ЕС

Унгария

Настоящият раздел съдържа преглед на кадастъра и имотния регистър на Унгария.

Съдържание, предоставено от
Унгария
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Каква информация може да бъде намерена в кадастъра и имотния регистър (ingatlan-nyilvántartás) на Унгария?

Кадастърът и имотният регистър на Унгария се притежават и поддържат от Министерството на земеделието и развитието на селските райони, отдела за поземлена администрация и гео-информация (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztálya) и поземлените служби (Földhivatal) на Унгария .

Официалният уебсайт на поземлените служби на Унгария (magyarországi földhivatalok) съдържа информация относно общонационалната мрежа на унгарските поземлени служби, като също така предоставя достъп до пълната институционална мрежа за поземлена администрация, с подробни данни за:

  • Техните задачи
  • Задължения и предоставяни услуги
  • Нови и важни проекти.

Можете да изтеглите формуляри и да прочетете за нашите електронни услуги и условия за влизане в системата. Съответното законодателство също може да бъде намерено тук.

Достъпът до кадастъра и имотния регистър на Унгария безплатен ли е?

Регистрираните потребители (публични административни органи, банки, адвокати, нотариуси, общински органи, агенти на недвижими имоти) имат достъп до онлайн услугите (TAKARNET) на поземлените унгарски служби от 2003 г. насам. За предоставяне на съответната информация се изисква такса, в съответствие със законодателството.

Поземлената онлайн служба (Földhivatal Onlinе) започна съществуването си през юни 2011 г. Гражданите имат директен достъп до нея посредством правителствения портал, като използват клиентската си парола (ügyfélkapu) и могат да ползват онлайн услугите срещу заплащането на такса, по същия начин като регистрираните потребители.

Клиентите на Поземлената онлайн служба имат безплатен достъп до ограничен набор данни. Тази услуга предоставя достъп само до описателните данни за имотите (първата част от информационния бюлетин за имота (tulajdoni lap)). В базата данни може да се търси по номер на парцел (helyrajzi szám) или адрес на имущество. Регистрираните потребители и гражданите могат да се възползват от тази онлайн услуга 24 часа в денонощието.

Как да направя справка в кадастъра и имотния регистър на Унгария?

В общи линии, можете да търсите по:

  • Номер на парцел
  • Поредица от номера на парцели, или
  • Адрес на имот.

Потребителите със специални права (полиция, разследващи органи, съдебни изпълнители, нотариуси по въпроси, свързани с наследството и т.н.) могат да търсят по името и личните данни на собственика и/или оправомощеното лице.

История на кадастъра и имотния регистър на Унгария

Официалното име на унгарската правна и административна система за управление на кадастъра е „обединена система на поземлените регистри“ („egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer”). Тя се счита за „обединена“, тъй като кадастралните карти и правните данни (telekkönyv, Grundbuch) са управлявани в интегрирана форма както законово, така и институционално от 1971 г. насам. Съществува единна институционална мрежа, която се състои от всички поземлени служби, отговорни за регистрация на правни сделки, промени по кадастралните карти, предоставяне на данни и извършване на други дейности, свързани със земя и друго недвижимо имущество. Унгарската единна система за регистрация на поземлена собственост, основана на нотариални актове, е първата система по рода си в Европа.

Тази система също така е с многостранни цели. Това означава, че освен нейните дейности по отношение на кадастъра и имотния регистър, системата се занимава с установяването и поддържането на мрежа от точки за геодезичен контрол, топографска картография, опазване на земята, регистрация на аренда на земя и поддръжка на административни граници. Тази сложна обществена база данни, съдържаща информация за селскостопанските земи и недвижимите имоти, т.е. едни от най-важните компоненти на икономическия живот, селското стопанство и кредитното обращение, се управлява от поземлената администрация по интегриран начин и обхваща цялата административна територия на Унгария. Целта на системата е да подпомага упражняването на правата на собственост над земя и имущество, поддържането на благоприятна среда за инвестиции, свобода на сдружаването и конкуренцията, както и официалната регистрация на естествени и изкуствени поземлени забележителности чрез осигуряване на обединена и автентична обществена система за поземлена регистрация и инфраструктура за пространствени данни.

Общата цел е официалната регистрация и управлението на поземлени и имотни данни, като се гарантира правото на собственост и другите вещни права с предоставянето на единна и автентична обществена система за поземлена регистрация и инфраструктура.

В допълнение обединената система на поземления регистър има две конкретни цели. От правна гледна точка, поземлените регистри защитават правата на собственост и нотариалните актове, като в същото време предоставят сигурност за добросъвестните собственици и притежатели на права и насърчават доходоносното използване на недвижимото имущество. От друга страна икономическата цел на системата е да служи като единна основа за планиране и установяване на финансови задължения, улесняване на управлението и инвестициите в собственост чрез предоставяне на статистически данни, както и предоставяне на услуги на обществото като цяло.

Връзки по темата

Правителствен портал (Kormányzati portál)

Официален уебсайт на поземлените служби на Унгария (A magyarországi földhivatalok hivatalos honlapja)

Последна актуализация: 06/04/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.