Имотни регистри в държавите от ЕС

Унгария

Настоящият раздел съдържа кратка обща информация относно кадастъра и имотния регистър на Унгария.

Съдържание, предоставено от
Унгария

Каква информация може да бъде намерена в кадастъра и имотния регистър на Унгария?

Кадастърът и имотният регистър на Унгария се поддържат от Министерството на земеделието (Földművelésügyi Minisztérium) и поземлените служби (Földhivatal) на Унгария.

Официалният уебсайт на поземлените служби на Унгария (magyarországi földhivatalok) съдържа информация относно общонационалната мрежа на унгарските поземлени служби, като също така предоставя достъп до пълната институционална мрежа за поземлена администрация, с подробни данни за:

  • техните задачи;
  • техните задължения и предоставяните от тях услуги;
  • нови и важни проекти.

На уебсайта можете да изтеглите административни формуляри и да прочетете за нашите електронни услуги и условията за влизане в системата. Съответното законодателство също може да бъде намерено тук.

Достъпът до кадастъра и имотния регистър на Унгария безплатен ли е?

Регистрираните потребители (публични административни органи, банки, адвокати, нотариуси, общински органи, агенти на недвижими имоти и др.) имат достъп до онлайн услугите (TAKARNET) на унгарските поземлени служби от 2003 г. насам. Информация се предоставя срещу такса в съответствие със законодателството.

Гражданите могат да осъществят пряк достъп до стартираната през юни 2011 г. услуга Онлайн поземлена служба (Földhivatal Online) посредством правителствения портал, като използват централната си клиентска идентификация (ügyfélkapu). Чрез сайта се предоставят онлайн услуги на гражданите и регистрираните потребители срещу заплащане на такса.

Потребителите на Онлайн поземлена служба имат безплатен достъп до ограничен набор от данни. Безплатната услуга обхваща само описателните данни за имотите (първата част от информационния бюлетин за имота (tulajdoni lap)). В базата данни може да се търси по топографския номер на парцела ((helyrajzi szám) или адреса на имота. Както регистрираните потребители, така и гражданите могат да ползват тези услуги онлайн 24 часа в денонощието.

Как да направя справка в кадастъра и имотния регистър на Унгария?

Като общо правило, можете да търсите по:

  • топографски номер на парцел;
  • поредица от топографски номера на парцели; или
  • адрес на имота.

Потребителите със специални права (полиция, разследващи органи, съдебни изпълнители, нотариуси по въпроси, свързани с наследството) могат да правят справки по името и личните данни на собственика и/или оправомощеното лице.

История на кадастъра и имотния регистър на Унгария

Официалното наименование на правната и административна система за управление на кадастъра и имотния регистър в Унгария е „обединена система за регистрация на имотите“ (egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer).  Тя се счита за „обединена“, тъй като данните за кадастралните карти и правните данни (telekkönyvGrundbuch) се записват в интегриран формат както законово, така и институционално от 1971 г. насам. Единна институционална мрежа, която обхваща всички поземлени служби, отговаря за регистрацията на правните сделки и промените по кадастралните карти, за предоставянето на данни и изпълнението на други задачи, свързани със земя и имоти. Унгарската обединена система за регистрация на имотите въз основа на нотариални актове е първата по рода си в Европа.

Унгарската система служи за множество цели, тъй като освен дейностите си, обхващащи пълната гама от дейности по отношение на кадастъра и имотния регистър, тя извършва и редица други задачи, като например създаване и поддържане на мрежата от точки за геодезичен контрол, топографско картографиране, опазване на земята, регистрация на отдаването на земя под аренда или поддръжка на административните граници.

Тази всеобхватна обществена база данни, съдържаща информация за селскостопанските земи и имотите — едни от най-важните компоненти на икономическия живот, селското стопанство и кредитирането — се управлява от поземлената администрация по интегриран начин и обхваща цялата административна територия на Унгария.  Целта на системата е да се подпомага упражняването на правото на собственост, на здравословна околна среда, на свобода на стопанската инициатива и конкуренция, както и да се регистрират официално естествените и изкуствените обекти чрез осигуряване на обединена и публично удостоверена система за регистрация на имотите и инфраструктура за пространствени данни.

Общата цел е официалната регистрация и управлението на данни за земята и другите имоти, като се гарантира сигурността на правото на собственост и другите вещни права чрез осигуряване на единна и публично удостоверена система за регистрация на имотите и инфраструктура.
Освен това обединената система за регистрация на имотите има две конкретни цели.  Правната цел на кадастъра и имотния регистър е да се защитават свързаните със собствеността права и официални документи, като същевременно се гарантира сигурност за добросъвестните собственици и държатели и се насърчава полезното използване на собствеността.  Икономическата цел на регистъра е да се осигури единна основа за планиране и установяване на финансови задължения, да се улесни управлението и инвестициите в собственост чрез предоставяне на статистически данни, както и да се предоставят услуги на обществото като цяло.

Връзки по темата

Правителствен портал

Официален уебсайт на поземлените служби на Унгария

Последна актуализация: 06/01/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.