Имотни регистри в държавите от ЕС

Ирландия

Настоящият раздел ви предоставя преглед на кадастъра и имотния регистър на Ирландия.

Съдържание, предоставено от
Ирландия

Каква информация може да бъде намерена в кадастъра и имотния регистър на Ирландия?

Кадастърът и имотен регистър на Ирландия се обслужва и поддържа от Органа за регистрация на имоти на Ирландия, законовият орган, отговорен за регистрирането на имоти в Ирландия.

В ирландския кадастър и имотен регистър можете да намерите правни и фактически данни.

Всеки запис на право на собственост е разделен на три части.

 1. Част 1 описва географското разположение на имота, след справка с цифрова карта и начин на стопанисване (пълноправна собственост или отдаване под наем).
 2. Част 2 съдържа имената и адресите на регистрираните собственици и естеството на правото на собствеността.
 3. Част 3 определя правната тежест (ипотеки, сервитут и др.), която засяга имота.

Достъпът до ирландския кадастър и имотен регистър безплатен ли е?

Ирландският кадастър и имотен регистър е „открит“ регистър. Следователно няма ограничения относно използването на услугата и Органът за регистрация на имоти (ОРИ) не начислява абонаментна такса за достъп.

При все това се начисляват такси за действително ползване на услугата — по ставки, определени в нормативната заповед за такси, която има предимство. Таксите могат да се заплащат по електронен път или лично

Услугата за абонамент за ирландския кадастър и имотен регистър включва:

 • Предплатена сметка, която се съхранява като кредит
 • Разпределено потребителско име и парола
 • Конфигурация на съответния обезопасен достъп.

Към момента можете да се абонирате за услугата на Ирландския кадастър и имотен регистър пряко от Органа за регистрация на имоти или чрез няколко доставчици на услуги посредници от частния сектор.

Към момента Ирландският кадастър и имотен регистър има над 14 000 регистрирани потребители и годишно чрез онлайн услугата се извършват над 3 милиона транзакции.

Как да направя справка в кадастъра и имотния регистър на Ирландия

В ирландския кадастър и имотен регистър може да се направи справка по различни начини, включително по:

 • Официален номер на право на собственост
 • Пощенски адрес на имота
 • Чрез навигация на онлайн картата
 • Чрез избиране на раздел от картата
 • Чрез въвеждане на координати в картата

История на ирландския кадастър и имотен регистър

Настоящата система за регистрация на имоти, която действа в Ирландия, беше създадена през 1892 г. Основана на „открит“ регистър, гарантиран с държавна гаранция, системата беше предназначена да замени постепенно системата за нотариална регистрация, която е действала от 1707 г. насетне.

Връзки по темата

Европейска служба за имотна информация, Портал на ирландските правителствени уебсайтове, Орган за регистрация на имоти в Ирландия, Онлайн услуги на ирландския кадастър и имотен регистър

Последна актуализация: 18/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.