Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница италиански е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Имотни регистри в държавите от ЕС

Италия

Настоящият раздел съдържа преглед на кадастъра и имотния регистър на Италия.

Съдържание, предоставено от
Италия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Каква информация може да бъде намерена в кадастъра и имотния регистър на Италия?

Италианските поземлени регистри се поддържат от Agenzia del Territorio, публичен орган с нестопанска цел, който работи под контрола на Министерството на икономиката и финансите, и изпълнява също кадастрални (свързани с имущества) функции.

Регистрите предоставят информация относно нотариални актове за прехвърляне на собственост и други поземлени права, както и за учредяването и отмяната на ипотеки.

Освен това автономните провинции Trento и Bolzano поддържат свой собствен регистър. Той предоставя основно кадастрална (имуществена) информация.

Безплатен ли е достъпът до кадастъра и имотния регистър на Италия?

За достъпа до регистрите се заплаща такса. Поради това процедурата за онлайн достъп изисква предварителна регистрация в онлайн финансовите услуги на Poste Italiane (италианската пощенска служба).

Регистърът на провинциите Trento и Bolzano е достъпен само за регистрирани потребители.

Как да направя справка в кадастъра и имотния регистър на Италия?

Информацията, съдържаща се в поземлените регистри, е организирана по субект (физическо или юридическо лице). Можете да търсите за информация по лице, по имущество или по нотариален акт.

История на кадастъра и имотния регистър на Италия

Компютъризацията на регистрираната информация започна през 1986 г. След като Министерството на финансите беше значително преустроено,, италианският кадастър и имотните регистри бяха интегрирани в единна администрация, като през 1995г. започна електронно прехвърляне. Последната обширна реформа на финансовата администрация създаде четири автономни данъчни агенции (включително Agenzia del Territorio, която функционира от 1 януари 2001 г.). Компютъризацията на услугите нарастна, като доведе до текущата електронна информационна система, която е в експлоатация от началото на 2007 г.

Последна актуализация: 18/01/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.