Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница италиански е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Имотни регистри в държавите от ЕС

Италия

Настоящият раздел съдържа преглед на кадастъра и имотния регистър на Италия.

Съдържание, предоставено от
Италия

Каква информация може да бъде намерена в кадастъра и имотния регистър на Италия?

Италианските поземлени регистри се поддържат от Agenzia del Territorio, публичен орган с нестопанска цел, който работи под контрола на Министерството на икономиката и финансите, и изпълнява също кадастрални (свързани с имущества) функции.

Регистрите предоставят информация относно нотариални актове за прехвърляне на собственост и други поземлени права, както и за учредяването и отмяната на ипотеки.

Освен това автономните провинции Trento и Bolzano поддържат свой собствен регистър. Той предоставя основно кадастрална (имуществена) информация.

Безплатен ли е достъпът до кадастъра и имотния регистър на Италия?

За достъпа до регистрите се заплаща такса. Поради това процедурата за онлайн достъп изисква предварителна регистрация в онлайн финансовите услуги на Poste Italiane (италианската пощенска служба).

Регистърът на провинциите Trento и Bolzano е достъпен само за регистрирани потребители.

Как да направя справка в кадастъра и имотния регистър на Италия?

Информацията, съдържаща се в поземлените регистри, е организирана по субект (физическо или юридическо лице). Можете да търсите за информация по лице, по имущество или по нотариален акт.

История на кадастъра и имотния регистър на Италия

Компютъризацията на регистрираната информация започна през 1986 г. След като Министерството на финансите беше значително преустроено,, италианският кадастър и имотните регистри бяха интегрирани в единна администрация, като през 1995г. започна електронно прехвърляне. Последната обширна реформа на финансовата администрация създаде четири автономни данъчни агенции (включително Agenzia del Territorio, която функционира от 1 януари 2001 г.). Компютъризацията на услугите нарастна, като доведе до текущата електронна информационна система, която е в експлоатация от началото на 2007 г.

Последна актуализация: 13/10/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.