Имотни регистри в държавите от ЕС

Литва

Настоящият раздел съдържа преглед на кадастъра и имотния регистър на Литва.

Съдържание, предоставено от
Литва

Каква информация може да бъде намерена в кадастъра и имотния регистър на Литва?

Можете да намерите недвижимо имущество — включително земя, сгради и отделни помещения — в регистъра на недвижимото имущество на Литва (Lietuvos nekilnojamojo turto registras). Налични са както фактически, така и правни данни.

Фактическите данни за имущество се състоят от следните видове информация:

 • площ
 • височина
 • обем
 • година на изграждане
 • име на собственика

Правните данни за имущество включват:

 • споразумения за съвместна собственост
 • съдебни постановления
 • сервитут
 • ипотеки

Регистърът се поддържа от държавния център на регистрите (Registrų centras) и се надзирава от правосъдното министерство.

Можете да намерите повече информация на уебсайтовете на Администратора на регистъра на недвижимото имущество на Литва (Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas) и на регистъра на недвижимото имущество (Nekilnojamojo turto registras).

Достъпът до кадастъра и имотния регистър на Литва безплатен ли е?

Данните в регистъра на недвижимото имущество са налични само срещу заплащане.

Как да направя справка в кадастъра и имотния регистър на Литва?

Можете да търсите в регистъра по следните данни:

 • адрес на имуществото
 • уникален номер на имуществото
 • код на юридическо лице (собственик)
 • личен код на физическо лице (собственик). Търсенето по личен код на физическо лице (собственик) е ограничено.

История на кадастъра и имотния регистър на Литва

Самият регистър е създаден през 1998 г., като в него се съхраняват данни от 1958 г. насам.

Връзки по темата

Държавен център на регистрите (valstybės įmonė Registrų centras)

Европейска поземлена информация (Europos žemės informacijos tarnyba)

Последна актуализация: 07/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.