Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици френски вече са преведени.
Swipe to change

Имотни регистри в държавите от ЕС

Люксембург

Този раздел от портала представя кратко въведение в кадастъра и имотния регистър на Люксембург. Електронна версия на кадастъра и имотния регистър все още не съществува.

Съдържание, предоставено от
Люксембург

Каква информация може да бъде намерена в кадастъра и имотния регистър на Люксембург?

Кадастърът и имотният регистър на Люксембург е собственост на Органа за кадастъра и имотния регистър и топографията на Великото херцогство Люксембург и се води от него.

Регистърът предоставя следните видове информация:

  1. Кадастрална карта;
  2. База данни, съдържаща буквено-цифрено съдържание за:
  • парцели,
  • собственици,
  • земеползване, и
  • зона.

Налице е информация на люксембургски, френски и немски език.

Достъпът до кадастъра и имотния регистър на Люксембург безплатен ли е?

Преди всичко, все още не съществува електронна версия кадастъра и имотния регистър. Освен това, за достъп до текста на хартиен носител се заплаща такса.

История на кадастъра и имотния регистър на Люксембург

Кадастърът и имотният регистър е създаден през 1820 г.

Последна актуализация: 10/01/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.