Имотни регистри в държавите от ЕС

Малта

Настоящият раздел съдържа преглед на кадастъра и имотния регистър на Малта.

Съдържание, предоставено от
Малта

Каква информация може да бъде намерена в кадастъра и имотния регистър на Малта?

Електронният регистър на Малтийската поземлена служба е достъпен само за служители на поземления регистър и членове на два други правителствени отдела, които имат права само за четене.

Информацията, която се съдържа в регистъра, все още не обхваща всичките малтийски острови и продължава да се допълва, като има вероятност в бъдеще да стане достъпна онлайн. Въпреки това клиенти могат да поискат търсене в регистъра с попълване на съответния формуляр. Общи запитвания могат да се изпращат и до директора на Малтийския поземлен регистър, Casa Bolino, 116 West Street, Valletta VLT 1535.

Можете също да се обадите на телефон +356 21239777 или да изпратите електронно писмо на адрес: land.registry@gov.mt

Достъпът до кадастъра и имотния регистър на Малта безплатен ли е?

Не, достъпът до кадастъра и имотния регистър на Малта е платен. Всяко търсене струва 4,66 EUR.

Как да направя справка в кадастъра и имотния регистър на Малта?

Клиенти могат да поискат търсене в регистъра с попълване на съответния формуляр.

История на кадастъра и имотния регистър на Малта

Регистърът беше създаден в съответствие със Закона за поземления регистър, гл. 296 от Законите на Малта от 1982 г.

Последна актуализация: 04/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.