В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.
Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Имотни регистри в държавите от ЕС

Северна Ирландия

Настоящият раздел ви предоставя обща информация за кадастъра и имотния регистър в Северна Ирландия.

Съдържание, предоставено от
Северна Ирландия

Каква информация може да бъде намерена в кадастъра и имотния регистър на Северна Ирландия?

Агенцията за услуги, свързани със земи и имоти на Северна Ирландия (Land & Property Services Northern Ireland) предоставя статично (непроменящо се) съдържание относно правилата, нормативните разпоредби и указанията, които регламентират функционирането на различните регистри.

LandWeb Direct (услуга за пряк достъп на потребителите)

Службата осигурява:

  • Програми за търсене
  • Информация за името на собственика и вещните тежести, засягащи имота
  • Средство, което ви позволява да сваляте и разпечатвате информация, съхранявана в регистъра.

Достъпът до кадастъра и имотния регистър на Северна Ирландия безплатен ли е?

Да, достъпът до статичното съдържание е безплатен. Потребителите, които желаят да получат достъп до програмите за търсене, трябва да се регистрират за услугата и в повечето случаи от тях се изисква заплащането на такса.

Как да направя справка в кадастъра и имотния регистър на Северна Ирландия

Програмите за търсене включват достъп до кадастрални карти (maps of title), информация за граници на собственост върху имот и документация за право на собственост. Тази база данни включва имената на собствениците и всички вещни тежести, засягащи имота.

Средствата за електронна регистрация (E-registration facilities) ви дават възможност да попълвате различни регистрационни формуляри, да изчислявате такси и да подавате информация по електронен път.

История на кадастъра и имотния регистър на Северна Ирландия

Кадастърът и имотният регистър е създаден през 1891 г., като преди тази дата собствеността върху земята се е вписвала в Регистъра на актовете (the Registry of Deeds), създаден през 1706 г. Агенцията за услуги, свързани със земи и имоти управлява три регистри: на актовете в кадастъра (deeds registry), имотния регистър (land registry) и регистъра на вписванията на тежести.

Връзки по темата

Агенцията за услуги, свързани със земи и имоти (Land & Property Services ) – Кадастри и имотни регистри (Land Registers)

Европейска служба за информация от поземлените регистри (European Land Information Service, EULIS)

Последна актуализация: 25/02/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.