Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница полски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Имотни регистри в държавите от ЕС

Полша

Настоящият раздел ви предоставя обща информация за кадастъра и имотния регистър на Полша.

Съдържание, предоставено от
Полша

Каква информация може да бъде намерена в кадастъра и имотния регистър на Полша?

Кадастърът и имотният регистър (rejestr ksiąg wieczystych) на Полша се поддържат в съответствие със Закона за кадастъра и имотния регистър и ипотеките.

Съгласно закона кадастърът и имотният регистър се поддържат с оглед установяване на правния статут на недвижимите имоти. Те съдържат следната информация:

  • наименование на имота (включително парцелите, от които се състои);
  • данни на собственика(ците) на имота или на притежателя на правото на постоянно плодоползване;
  • информация за вещни права на други страни;
  • вид и размер на ипотеката върху недвижимия имот.

Кадастрите и имотните регистри са публични документи и всеки може да прави справки в тях. От юни 2010 г. има възможност за електронен достъп до кадастър и имотен регистър чрез въвеждане на номера на имота.

Освен това всеки може да получи копие от кадастър или имотен регистър или удостоверение, че даден кадастър или имотен регистър е закрит.

Достъпът до кадастъра и имотния регистър на Полша безплатен ли?

Няма такса за справка в кадастъра и имотния регистър.

Начислява се такса за издаване на копие от кадастър или имотен регистър или на удостоверение, че даден кадастър или имотен регистър е закрит.

Последна актуализация: 18/09/2014

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.