Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница словашки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Имотни регистри в държавите от ЕС

Словакия

Настоящата страница ви представя преглед на кадастъра и имотния регистър на Словакия.

Съдържание, предоставено от
Словакия

Каква информация може да бъде намерена в кадастъра и имотния регистър на Словакия?

Порталът на кадастъра и имотния регистър на Словакия (Slovenský katastrálny portál) се хоства от Службата по геодезия, картография и кадастър на Словашката република (Úrad geodésie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) и от централен държавен орган за имотния регистър. Порталът се администрира и поддържа от Института по геодезия и картография на Братислава (Geodetický a kartografický ústav Bratislava).

Порталът предоставя правна и фактическа информация относно собствеността на имотите. Информацията се обновява веднъж седмично, като се използват данни от съответните служби на имотния регистър. Търсенето е възможно на словашки и на английски език. Порталът предоставя:

 • избрани данни от географския информационен файл – кадастрални карти,
 • избрани данни от описателния информационен файл – информация за парцели, конструкции, жилища, нежилищни помещения и документи за собственост,
 • регистър на общини, регистър на кадастрални окръзи,
 • статистически доклади,
 • обобщени стойности по тип на имота,
 • информация за статуса на производството преди имотния регистър,
 • обявления за планирани заявления за регистрация.

Така нареченият документ за собственост (list vlastníctva) съдържа подробна информация за имотите, за собствениците, за техните права и задължения във връзка с имотите, както и допълнителна информация за правата на собственост. По-точно, той съдържа:

 • уникален номер,
 • името на района, в който е разположен конкретния имот,
 • Името на съответната община,
 • Името на кадастралния район.

Състои се от 3 главни части:

Част А — Физически активи, където подробно се описва цялата собственост, предмет на правата на недвижима собственост, като се посочват подробно:

 • площ в акри,
 • видове парцели,
 • код, обозначаващ позволеното ползване на имота,
 • връзка със застроената площ на общината,
 • други разяснителни данни по въпроси, свързани с част А.

Част Б Собственици или други упълномощени лица, като се посочват подробно:

 • собствени имена,
  • фамилни имена,
  • момински имена или името на корпоративния собственик или на други упълномощени лица,
  • дати на раждане,
  • лични идентификационни номера или регистрационни номера на дружеството,
  • дялово участие
  • право на придобиване според публичен регистър или други документи,
  • адрес на постоянно местожителство или седалище,
  • други разяснителни данни по въпроси, свързани с част Б.

Част В — Тежести, като се посочват подробно:

 • сервитутни права (същност на сервитутното право, името на лицето, извличащо полза от сервитутното право, включително вписване на сервитутното право в документа за собственост на лицето),
 • право на задържане (името на привилегирования кредитор) и преимуществено право на закупуване, ако това влияе върху правата за ползване на имота (идентифициране на бенефициентите на преимуществените права);
 • други права, ако са били договорени като условия за ползване на имота,
 • други разяснителни подробности по въпроси, свързани с част В,
 • внесени допълнение/поправки.

Част В не съдържа данни за размера на задълженията.

Достъпът до кадастъра и имотния регистър на Словакия безплатен ли е?

Информацията, налична на портала на кадастъра и на имотния регистър, се предоставя безплатно за всички.

История на кадастъра и имотния регистър на Словакия

Кадастърът и имотният регистър на Словакия се поддържат от 2004 г. От септември 2007 г. насам информацията, съдържаща се в портала, по закон е безплатна.

Връзки по темата

уебсайт на кадастралния портал, уебсайт на Службара по геодезия, картография и кадастър на Словашката република

Последна актуализация: 27/02/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.