Имотни регистри в държавите от ЕС

Словения

Настоящата страница ви представя преглед на кадастъра и имотния регистър на Словения.

Съдържание, предоставено от
Словения

Каква информация може да бъде намерена в кадастъра и имотния регистър на Словения?

Кадастърът и имотният регистър на Словения съдържат правните факти във връзка с имотите, като например собственици, ипотеки и сервитутни права.

На разположение е и Кадастър на имотите, информацията в който е съсредоточена върху фактическите обстоятелства на имотите.

Кадастърът и имотният регистър се притежават и управляват от Върховния съд на Република Словения.

Достъпът до кадастъра и имотния регистър на Словения безплатен ли е?

Публичен електронен достъп до кадастъра и имотния регистър е предоставен на портала e-Sodstvo https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html. Достъпът до информация е безплатен, но преди това е необходима регистрация.

Публичен достъп до кадастъра и имотния регистър се предоставя и от всички местни съдилища в Словения, нотариуси и административни единици, където лицата могат да получат заверено копие на извлечение от регистъра. За заверени извлечения от кадастъра и имотния регистър се заплаща такса.

Как да направя справка в кадастъра и имотния регистър на Словения

Достъпът до данните може да се осъществи, като се въведат следните критерии за търсене:

  • община с кадастрален план и номер на парцел
  • община с кадастрален план, номер на сграда и номер на индивидуална част
  • идентификационен номер на имота (ИН на имота)
  • идентификационен номер на правото (ИН на правото).

История на кадастъра и имотния регистър на Словения

Новият електронен портал е достъпен от 2011 г. насам. Преди това информацията беше достъпна в стария „землячен регистър“.

Връзки по темата

http://www.sodisce.si/javne_knjige/zemljiska_knjiga/
Последна актуализация: 27/03/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.