Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици шведски вече са преведени.
Swipe to change

Имотни регистри в държавите от ЕС

Швеция

Настоящият раздел съдържа преглед на регистъра на недвижимото имущество на Швеция, от който поземленият регистър съставлява една от петте интегрирани секции.

Съдържание, предоставено от
Швеция

Каква информация може да бъде намерена в имотния регистър на Швеция?

Имотният регистър, който се състои от множество части, е многофункционален национален регистър, съдържащ информация относно:

 • недвижимите имоти и имотите, представляващи неделима собственост
 • административното деление
 • адреси
 • геометрични граници на поземлените имоти — кадастрални планове
 • собственици
 • ипотеки и договори за ипотека
 • сервитутни права и права на плодоползване
 • планове и регулации
 • исторически паметници
 • мерни единици за недвижима собственост или еквиваленти
 • права на наем, учредени върху имота
 • архив
 • сгради
 • данъчна информация.

Имотният регистър се поддържа от Шведския орган по картография, кадастър и имотна регистрация (Lantmäteriet).

Безплатен ли е достъпът до имотния регистър?

Информацията, предоставяна при лични посещения или по телефона, е безплатна. Информация може да бъде поискана и съгласно принципа за публичност. Електронният достъп до регистъра се заплаща, с изключение на услугата Min fastighet (моята собственост), която е безплатна.

Търсене в шведския имотен регистър

Редица услуги за електронно търсене са достъпни директно чрез уебсайта на Органа по картография, кадастър и имотна регистрация или посредством агентите на този орган (посочени на интернет сайта на Органа). За повечето от услугите е необходима регистрация. Търсената услуга се предоставя веднага онлайн или след направен избор и последващо обработване. Уебсайтът на Органа предлага също и услугата

Достъп до информацията е възможен и от други страни посредством EULIS (Европейска служба за информация за поземлената собственост - European Land Information Service).

История на имотния регистър на Швеция

Създаването на електронния регистър започва през 1970 г. Пълното въвеждане на информацията приключва през 1995 г. Техническото обезпечаване на регистъра и способите за достъп до него преминават поетапно развитие. Има планове за въвеждане на съвсем нова технология в имотния регистър. Вече се работи в тази насока, като работата ще продължи през следващите години.

Полезни връзки

Европейска служба за информация за поземлената собственост (Eulis)

Последна актуализация: 09/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.