Имотни регистри в държавите от ЕС

Швеция

Настоящият раздел съдържа преглед на регистъра на недвижимото имущество на Швеция, който има пет интегрирани части.

Съдържание, предоставено от
Швеция

Каква информация може да бъде намерена в имотния регистър на Швеция?

Имотният регистър, който се състои от няколко различни части, е национален регистър, който се използва за няколко цели. Той предоставя информация относно:

 • недвижимите имоти и имотите, представляващи неделима собственост
 • административното деление
 • адреси на местонахождение
 • геометрични граници на поземлените имоти — кадастрални планове
 • собственост
 • тежести
 • ипотеки
 • сервитутни права и права на плодоползване
 • планове и регулации за земеползване
 • исторически паметници
 • мерки за парцелиране на земи и др.
 • права на отдаване под наем
 • исторически данни
 • сгради
 • информация за данъка върху недвижимото имущество
 • и т.н.

Имотният регистър се управлява от Lantmäteriet (Шведския орган по картография, кадастър и имотна регистрация)

Достъпът до имотния регистър безплатен ли е?

Не се заплаща такса за информация, предоставена по време на лични посещения или по телефона. Информация може да бъде поискана и съгласно принципа за достъп до публични документи. Има такса за електронен достъп до регистъра, с изключение на услугата Min fastighet (Моята собственост), която е безплатна.

Как да направя справка в имотния регистър?

Редица услуги за електронно търсене са достъпни пряко чрез уебсайта на Шведския орган по картография, кадастър и имотна регистрация или чрез Lantmäteriets återförsäljare (агентите на този орган — посочени на неговия уебсайт). За повечето услуги е необходим предварителен абонамент. Търсената услуга се предоставя веднага онлайн или след направен избор и последващо обработване. Уебсайтът на органа също предлага услугата

 • Моята собственост: съдържа подробна информация. Услугата е достъпна само за собственика на имота.

История на шведския имотен регистър

Създаването на електронния регистър започна през 70-те години на миналия век, а пълното въвеждане на информация приключва през 1995 г. Техническото обезпечаване на регистъра и, до известна степен, съдържанието на имотния регистър еволюираха постепенно, както и способите за достъп до него. Има планове за въвеждане на съвсем нова технологична платформа за имотния регистър. Тази работа започна и ще продължи през следващите години.

Връзки

Уебсайт на Шведския орган по картография, кадастър и имотна регистрация на английски език

Последна актуализация: 30/05/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.