Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Katastry nemovitostí v zemích EU

Rakousko

Tento oddíl portálu nabízí přehled úpravy katastru nemovitostí v Rakousku.

Obsah zajišťuje
Rakousko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Jaké informace nabízí rakouský katastr nemovitostí?

Katastr nemovitostí nabízí jak právní, tak faktické informace. Obsahuje záznamy o všech právně závazných transakcích s nemovitostmi v Rakousku.

Rakouský katastr nemovitostí a jeho elektronický archiv dokumentů jsou k dispozici na internetových stránkách rakouské justice.

Je přístup do rakouského katastru nemovitostí zdarma?

Za přístup se platí drobný poplatek. K získání přístupu je třeba kontaktovat poskytovatele přístupu (zúčtovací centra), jejichž seznam je uveden v oddíle „Grundbuch“ na internetových stránkách rakouské justice.

Jak vyhledávat v rakouském katastru nemovitostí

Z databáze lze získat následující informace zadáním názvu katastrálního území a čísla pozemku (tzv. vstupní čísla nebo „EZ“) nebo čísla nemovitosti:

  • výpisy z katastru nemovitostí,
  • výpisy z katastrálních map,
  • kopie map.

Tyto informace obsahují veškeré v současné době evidované údaje. Na požádání lze získat také údaje, které již byly vymazány (u záznamů zadaných po převedení katastru do elektronické podoby. U starších záznamů je třeba nahlédnout do listinné verze).

Nelze získat žádné údaje o osobách. Osoby, které mají zájem o tento typ informací, se musí obrátit na (jakýkoliv) katastrální soud a prokázat právní zájem na získání takových informací.

Historie rakouského katastru nemovitostí

Historická pozemková kniha zaznamenávala a uchovávala katastrální informace v listinné podobě. V letech 1980 až 1992 byly její záznamy převedeny do databáze katastru nemovitostí.

Poslední aktualizace: 15/06/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.