Katastry nemovitostí v zemích EU

Rakousko

Tato stránka nabízí přehled úpravy katastru nemovitostí v Rakousku.

Obsah zajišťuje
Rakousko

Jaké informace nabízí rakouský katastr nemovitostí?

Katastr nemovitostí (Grundbuch) nabízí jak právní, tak faktické informace. Obsahuje záznamy o všech právně závazných transakcích s nemovitostmi v Rakousku.

Rakouský katastr nemovitostí a jeho elektronický archiv dokumentů jsou k dispozici prostřednictvím soudů, notářů, advokátů a určitých společností známých jako Verrechnungsstellen.

Je přístup do rakouského katastru nemovitostí zdarma?

Za přístup se platí drobný poplatek soudu, notáři, advokátovi nebo jedné ze společností Verrechnungsstellen. Seznam společností Verrechnungsstellen je uveden v oddíle „Grundbuch“ na internetových stránkách rakouské justice

Jak vyhledávat v rakouském katastru nemovitostí

Z databáze lze získat následující informace zadáním čísla katastrálního území (Katastralgemeinde) a čísla pozemku (Einlagezahl nebo „EZ“) nebo čísla nemovitosti (Grundstücksnummer):

  • Aktuální výpisy z katastru nemovitostí a výpisy s úplnou historií
  • Výpisy z pomocných adresářů (Hilfsverzeichnisse)

Tyto informace obsahují veškeré platné záznamy. Na požádání lze získat také údaje, které již byly vymazány (u záznamů zadaných po převedení katastru do elektronické podoby. U starších záznamů je třeba nahlédnout do listinné verze).

Hlavní rejstřík, sbírka záznamů a pomocné adresáře jsou veřejně přístupné. Přístup k informacím, které lze vyhledat pouze podle jednotlivých vlastníků, je striktně omezený. Osoby, které mají zájem o tento typ informací, se musí obrátit na oddělení katastru nemovitostí u okresního soudu (Bezirksgericht) a prokázat právní zájem na získání takových informací.

Historie rakouského katastru nemovitostí

Katastr nemovitostí v letech 1870 až 1992 zaznamenával a uchovával katastrální informace v listinné podobě. V letech 1980 až 1992 byly jeho záznamy převedeny do databáze katastru nemovitostí. Katastr nemovitostí zmigroval na nový program dne 7. května 2012 a od té doby je dále rozvíjen a automatizován.

Poslední aktualizace: 09/06/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.