Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Katastry nemovitostí v zemích EU

Belgie

Tento oddíl přináší přehled o belgickém katastru nemovitostí.

Obsah zajišťuje
Belgie
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Jaké informace nabízí belgický katastr nemovitostí?

Informace o nemovitostech lze v Belgii nalézt v dokumentaci tří úřadů: katastrálního úřadu (kadaster/cadastre), registračního úřadu (registratiekantoren/bureaux de l’enregistrement) a hypotečního rejstříku (hypotheekbewaringen/conservations d’hypothèques). Tyto tři zdroje informací jsou sdruženy v národní středisko pro informace o nemovitostech federálního ministerstva financí (Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie/Administration Générale de la Documentation Patrimoniale).

Úkoly katastrálního úřadu a registračního úřadu souvisí převážně, nikoliv však výlučně s daněmi. Hypoteční rejstříky jsou odpovědné za registraci věcných práv k nemovitostem: vznik a převod věcných práv k nemovitostem musí být zapsán v hypotečním rejstříku, aby bylo možné dovolávat se těchto práv vůči třetím osobám jednajícím v dobré víře.

Je přístup k belgickému katastru nemovitostí bezplatný?

Není. Za informace z dokumentace katastrálního úřadu, registračního úřadu a hypotečního rejstříku se hradí poplatek. Jeho výše záleží na druhu dokumentace a požadované informaci.

Jak vyhledávat v belgickém katastru nemovitostí?

Obecně lze informace o nemovitostech a/nebo držitelích věcných práv k nemovitostem vyhledat buď pomocí identifikace nemovitosti (adresa a/nebo katastrální číslo nemovitosti), nebo identifikace držitele věcného práva (jméno a/nebo identifikační číslo).

Národní středisko pro informace o nemovitostech uzavřelo s některými profesními sdruženími dohody (např. s notáři, zeměměřiči a realitními makléři) o online přístupu k určitým informacím v dokumentaci registrů.

Historie belgického katastru nemovitostí

Katastrální úřad, registrační úřady a hypoteční rejstříky obsahují dokumentaci pocházející z doby před vznikem belgického státu.

Historie však není neměnná: v současnosti byl již téměř dokončen plán na propojení těchto tří zdrojů údajů v jeden, přičemž k dokončení plánu má dojít v blízké budoucnosti.

Poslední aktualizace: 07/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.