Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: bulharština
Swipe to change

Katastry nemovitostí v zemích EU

Bulharsko

V této části naleznete základní informace o bulharském katastru nemovitostí.

Obsah zajišťuje
Bulharsko

Co bulharský katastr nemovitostí nabízí?

Bulharský katastr nemovitostí vlastní a spravuje rejstříková agentura v rámci tzv. „systému osobních zápisů.“ Informace jsou založeny na osobních spisech smluvních stran, konkrétně jednotlivců a právnických osob. Do rejstříku se vkládají pouze transakce a právní dokumentace.

Od okamžiku, kdy byl vyvinut a spuštěn Integrovaný informační systém evidence katastrálních údajů a vlastnických práv (IKAR), jsou veškeré údaje veřejně dostupné na webových stránkách katastrální agentury.

Systém IKAR se skládá ze dvou modulů:

 1. modul pro správu systému, který je přístupný pouze pro služební použití;
 2. zákaznický modul, který je přístupný pouze pro použití ze strany zákazníků.

Systém IKAR poskytuje jak sémantické, tak grafické informace, a to zejména v případech, kdy jsou katastrální mapy dostupné v digitalizované podobě.

Na webových stránkách bulharského katastru nemovitostí jsou k dispozici:

 • informace o vložených transakcích
 • přístup k údajům o nemovitostech a vlastnických právech
 • časové pořadí těchto práv

Stránky nabízejí také následující druhy veřejných služeb:

 • ověření (výpisy)
 • osvědčení
 • kopie právních předpisů

Uvedené služby poskytují informace o:

 • datu vkladu
 • zveřejnění úkonu
 • dotčených smluvních stranách
 • popisu vlastnických práv k nemovitostem

Jakým způsobem se do rejstříku vkládají dokumenty?

Kopie dvoustranných právních úkonů a dokumentace jsou předloženy katastrálnímu úřadu.

Každý dokument je zaevidován v rejstříku vkladů systému IKAR, kde je mu přiděleno číslo, z nějž je patrné přesné datum a čas vkladu.

Dokumentace je poté předložena vkladovému soudci, který ji ověří a rozhodne.

Po schválení vkladovým soudcem úředníci katastru informace manuálně vloží do systému.

Veškerá dokumentace je naskenována a uložena do systému.

Postup zaevidování, ověření a vkladu informací trvá v průměru jeden pracovní den.

Je přístup do bulharského katastru nemovitostí bezplatný?

Přístup do bulharského katastru nemovitostí je bezplatný a otevřený. Informace z webových stránek však mohou získávat pouze registrovaní uživatelé.

V souladu se zákonnými požadavky podléhá online ověření poplatku.

Vyhledávání v bulharském katastru nemovitostí

V katastru nemovitostí lze vyhledávat podle: identifikačního čísla osoby (IČO) právnických nebo fyzických osob; jména majitele; podrobného popisu nemovitosti; čísla parcely nemovitosti; evidenčního čísla.

Historie bulharského katastru nemovitostí

První elektronický systém byl vytvořen v roce 1990. Od té doby bylo zavedeno několik elektronických systémů.

K hlavní reformě katastru nemovitostí došlo, když byl převeden pod pravomoc katastrální agentury, jež byla zřízena v červenci roku 2004. Katastrální agentura spravovala a zlepšovala původní informační datové systémy až do vytvoření systému IKAR, ke kterému došlo dne 8. září 2008.

Zavádění systému IKAR probíhalo postupně. Původní údaje byly přeneseny do nového systému IKAR. Systém je plně funkční (s pokrytím celého území Bulharska) ode dne 26. ledna 2009 a je plně integrován s rejstříky geodetické kartografie a katastrální agentury.

Zásady veřejnosti, transparentnosti a bezpečnosti řízení jsou zaručeny.

Poslední aktualizace: 28/06/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.