Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina
Swipe to change

Katastry nemovitostí v zemích EU

Německo

Tato část poskytuje základní informace o katastru nemovitostí v Německu.

Obsah zajišťuje
Německo
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Jaké informace nabízí katastr nemovitostí?

V německém katastru nemovitostí jsou obsaženy informace o vlastnických vztazích k pozemkům. Patří k nim údaje o vlastníkovi pozemku a o tom, zda mají i jiné osoby vůči danému pozemku věcná práva. Katastr nemovitostí je převážně veden jako elektronický rejstřík.

Nahlížet do katastru nemovitostí je umožněno pouze osobám, které mohou prokázat oprávněný zájem (zejména z právních nebo hospodářských důvodů). Aby tak mohly učinit, musí se obrátit na katastrální úřad v soudním obvodu, ve kterém se pozemek nachází. Osoba, která je oprávněna nahlížet do katastru nemovitostí, může rovněž požádat o výpis z tohoto katastru.

Omezená skupina uživatelů má přístup k údajům v katastru nemovitostí prostřednictvím elektronických portálů jednotlivých spolkových zemí. Mezi tyto oprávněné osoby patří zejména vnitrostátní soudy, úřady, notáři, úvěrové instituce a podniky veřejných služeb. O oprávnění k tomuto přístupu rozhodují justiční správy jednotlivých spolkových zemí.

Je nahlížení do katastru nemovitostí zdarma?

Nahlížení do katastru nemovitostí v prostorách katastrálního úřadu je bezplatné. Jednoduchý výpis z katastru stojí 10 EUR a úředně ověřená kopie 20 EUR. Elektronický přístup a nahlédnutí elektronickou cestou jsou rovněž zpoplatněny.

Vyhledávání v katastru nemovitostí

V německém katastru nemovitostí lze vyhledávat podle těchto údajů:

  • číslo foliantu v katastru nemovitostí
  • katastrální jednotka
  • adresa
  • jméno vlastníka

Historie

S pomocí katastru nemovitostí lze vysledovat vlastnické vztahy k pozemku až k datu založení katastru nemovitostí na začátku 20. století.

Od poloviny 90. let 20. století je papírová verze katastru postupně nahrazována jeho elektronickou verzí. Tento proces je již do značné míry dokončen.

Poslední aktualizace: 05/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.