Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Katastry nemovitostí v zemích EU

Řecko

V Řecku je elektronický katastr nemovitostí k dispozici pro ty oblasti, ve kterých byl ukončen soupis nemovitostí, a místní hypoteční registry přechodně slouží jako katastrální úřady.

Obsah zajišťuje
Řecko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

V oblastech, ve kterých byla činnost katastru nemovitostí zahájena od roku 2003, a byl tak nahrazen předchozí systém převodů a hypoték, jsou údaje katastru uchovávány a aktualizovány výhradně v elektronické podobě, v souladu se zákonem 2664/1998 o národním katastru. Údaje v katastru jsou pro celou zemi spravovány centrálně společností Ktimatologio a.s. a jsou aktualizovány odpovědnými místními katastrálními úřady na základě uskutečněných transakcí.

Zákonem 4512/2018 byla zřízena právnická osoba veřejného práva nazvaná Řecký katastr nemovitostí, univerzální právní nástupce společnosti „Ktimatologio a.s.“.

Jaké možnosti nabízí systém správy a archivace údajů o nemovitostech v Řecku?

V obvodu každého místního soudu působí jeden nebo více hypotečních registrů, které v souladu se zákonem provádějí tyto úkony:

  1. zápisy, záznamy o omezení vlastnických práv nebo zabavení nemovitosti, která se nachází v místě jejich působnosti;
  2. převody pro položky, které musí být podle zákona převedeny, a
  3. zápisy žalob, jiných právních úkonů nebo skutečností týkajících se nemovitosti.

V Řecku je 15 placených a 258 bezplatných hypotečních registrů. Tento počet se mění s tím, jak probíhá proces postupného rušení a zařazování zrušených hypotečních registrů do řeckého katastru.

Placené hypoteční registry spadají pod Ministerstvo spravedlnosti.

Na ostrovech Rhodos a Kos pracují katastrální úřady pro Rhodos a Kos/Leros, které spadají pod Ministerstvo spravedlnosti a vedou zejména záznamy o převodech pozemků.

Bezplatné hypoteční registry se dělí na:

  1. specializované bezplatné hypoteční registry vedené hypotečním úředníkem, jmenovaným Ministerstvem spravedlnosti na základě úspěšně absolvovaného konkurzu, a
  2. obecné bezplatné hypoteční registry spravované notářem, který byl jmenován v místě hypotečního registru.

Kontaktní údaje výše uvedených hypotečních registrů naleznete na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Řecký katastr je jednotný systém registrace právních, technických a jiných informací o nemovitostech a právech k nim. Za správnost informací ručí stát a nese za ni odpovědnost.

Řecký katastr zejména:

  • Zapisuje pro danou nemovitost veškeré úkony, které vytvářejí, převádějí, pozměňují nebo ruší práva související s nemovitostí. Každý úkon je zapsán pouze po ověření právní způsobilosti, žádný úkon nemůže být zapsán, pokud převádějící není zanesen v katastru jako oprávněná osoba.
  • Zapisuje rovněž fyzický popis nemovitosti (druh, umístění a velikost).
  • Systematicky zaznamenává státní nemovitý majetek.

Zapisuje právo užívání.

Právní databáze

Základní informace o řeckém katastru nemovitostí jsou k dispozici na jeho internetových stránkách.

Je na řeckých úřadech, které vedou záznamy o nemovitostech, přístup k údajům zdarma?

V oblastech, ve kterých pracují prozatímní katastrální úřady, je nahlížení do údajů možné i v elektronické podobě přímo na úřadě za použití počítačů, které jsou k tomuto účelu zpřístupněny zdarma.

Historie systému správy a archivace údajů o nemovitostech v Řecku

Systém zápisu nemovitostí byl poprvé upraven zákonem 41/1836. Odpovědné úřady vedou v souladu s výše uvedeným záznamy od svého založení.

V oblastech, ve který se dokončuje zápis nemovitostí, slouží místní hypoteční registry jako prozatímní katastrální úřady ode dne uvedeného v rozhodnutí o katastru vydaném Katastrálním a zeměměřičským úřadem. Od uvedeného data jsou změny v katastrálních knihách vedeny výhradně v elektronické podobě.

Vyhledávání údajů

V elektronickém systému katastru je možno vyhledávat na základě: a) osobních údajů, b) kódu v řeckém katastru, c) adresy nemovitosti a nebo kombinace uvedených způsobů.

Související odkazy

Řecký katastr nemovitostí

Poslední aktualizace: 26/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.