Katastry nemovitostí v zemích EU

Maďarsko

Tato část poskytuje přehled o katastru nemovitostí v Maďarsku.

Obsah zajišťuje
Maďarsko

Jaké služby poskytuje maďarský katastr nemovitostí?

Maďarský katastr nemovitostí vedou ministerstvo zemědělství (Földművelésügyi Minisztérium) a maďarské katastrální úřady (Földhivatal).

Oficiální internetová stránka maďarských katastrálních úřadů (magyarországi földhivatalok) poskytuje informace o celostátní síti těchto úřadů a nabízí přístup ke všem pozemkovým úřadům a institucím s podrobnostmi o:

  • úkolech katastrálních úřadů,
  • povinnostech katastrálních úřadů a poskytovaných službách,
  • nových a důležitých projektech.

Je možné stahovat administrativní formuláře a obeznámit se s elektronickými službami a podmínkami internetového přístupu k systému. Rovněž jsou zde k dispozici příslušné právní předpisy.

Je přístup do maďarského katastru nemovitostí zdarma?

Registrovaní uživatelé (veřejnoprávní subjekty, banky, advokáti, notáři, orgány místní samosprávy, realitní makléři atd.) mají již od roku 2003 přístup k online službám katastrálních úřadů v Maďarsku (TAKARNET). Poskytování informací je zpoplatněno v souladu s příslušnými předpisy.

V červnu 2011 byla spuštěna služba Katastrální Úřad Online (Földhivatal Online), která občanům umožňuje získat přímý přístup k informacím, a to na vládním portálu a za použití identifikačního čísla pro centrální klientskou bránu (ügyfélkapu).

Následně mohou občané využívat zpoplatněné online služby stejným způsobem jako registrovaní uživatelé. Klienti služby Katastrální Úřad Online mohou zdarma konzultovat omezený rozsah údajů. Bezplatná služba nicméně zahrnuje pouze popisné údaje o nemovitostech (první část výpisu z katastru nemovitostí (tulajdoni lap)). V databázi lze vyhledávat podle parcelního čísla (helyrajzi szám) nebo adresy nemovitosti. Registrovaní uživatelé a občané mohou využívat tyto online služby nepřetržitě.

Jak vyhledávat v maďarském katastru nemovitostí

Obecně lze vyhledávat na základě:

  • parcelního čísla,
  • rozpětí parcelních čísel nebo
  • adresy nemovitosti.

Uživatelé se zvláštními právy (policie, vyšetřující orgány, soudní vykonavatelé a exekutoři, notáři v dědickém řízení) mohou vyhledávat na základě jména a osobních údajů vlastníka a/nebo oprávněné osoby.

Historie maďarského katastru nemovitostí

Oficiální název právního a administrativního systému spravujícího katastr nemovitostí v Maďarsku je  „jednotný katastrální systém“ (egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer).  Je považován za „jednotný“, protože katastrální mapy a údaje o právních vztazích (telekkönyv, „Grundbuch“) jsou již od roku 1971 spravovány v integrované formě, a to jak z hlediska právního, tak i institucionálního. Jednotná institucionální síť zahrnující všechny katastrální úřady má za úkol registrovat právní transakce a změny v katastrálních mapách, poskytovat údaje z katastru nemovitostí a provádět další úkoly souvisejících s pozemky a stavbami. Maďarský jednotný, na nabývacím titulu založený systém registrace nemovitostí byl prvním svého druhu v Evropě.

Maďarský systém má několik účelů, neboť kromě komplexních činností týkajících se registrace nemovitostí plní řadu dalších úkolů, jako je vytváření a udržování sítě geodetických kontrolních bodů, vytváření topografických map, konzervace půdy, registrace pachtů a udržování správních hranic.

Tato komplexní veřejná databáze s informacemi o zemědělské půdě a nemovitém majetku, což jsou jedny z nejdůležitějších složek hospodářského života, zemědělství a úvěrování, je spravována pozemkovými úřady integrovaným způsobem a pokrývá celé správní území Maďarska.  Systém má za cíl pomáhat při prosazování vlastnických práv, zdravého životního prostředí, svobody podnikání a hospodářské soutěže, a úředně evidovat přírodní a kulturní památky a to tím, že poskytuje jednotný a veřejně ověřený systém registrace nemovitostí a infrastrukturu prostorových dat.

Obecným cílem je úřední registrace a správa dat o veškeré půdě a dalších nemovitostech při současném zajištění bezpečnosti vlastnických práv a dalších nároků týkajících se nemovitostí, a to poskytnutím jednotného a veřejně ověřeného systému registrace nemovitostí a infrastruktury.
Kromě toho sleduje jednotný systém registrace nemovitostí dva specifické cíle.  Právním cílem katastru nemovitostí je chránit věcná práva k nemovitostem a úřední listiny a současně poskytovat právní jistotu vlastníkům a držitelům v dobré víře a propagovat rentabilní využití nemovitého majetku.  Na druhou stranu hospodářským cílem systému je tvořit jednotný základ pro plánování a utváření finančních závazků, usnadňovat správu nemovitostí a investice do nich prostřednictvím dodávání statistických údajů a poskytovat služby společnosti jako celku.

Související odkazy

Vládní portál (Kormányzati portál)

Oficiální internetová stránka maďarských katastrálních úřadů (A magyarországi földhivatalok hivatalos honlapja)

Poslední aktualizace: 06/01/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.