Katastry nemovitostí v zemích EU

Lotyšsko

Tato část nabízí přehled informací o lotyšském jednotném státním elektronickém katastru nemovitostí (Zemesgrāmata) a katastrálním informačním systému (Kadastrs).

Obsah zajišťuje
Lotyšsko

V Lotyšsku existují dva rejstříky:

 • katastrální informační systém vedený Státní pozemkovou službou (Valsts zemes dienests), v němž se zapisují a aktualizují údaje o nemovitostech, věcných břemenech, pozemcích, budovách (stavbách), skupinách prostorů, částech pozemků a jejich podrobných vlastnostech a rovněž o jejich vlastnících, držitelích, uživatelích a nájemcích,
 • jednotný státní elektronický katastr nemovitostí vedený katastrálním oddělením správy soudů, v němž se zapisují údaje o majetkových právech evidovaných v katastru nemovitostí a o věcných břemenech týkajících se nemovitostí.

katastr nemovitostí

Co nabízí jednotný státní elektronický katastr nemovitostí?

Správcem a provozovatelem jednotného státního elektronického katastru nemovitostí je správa soudů.

Nemovitosti se vkládají do katastrů nemovitostí a tím se potvrzují práva, která s danou nemovitostí souvisí. Katastry nemovitostí jsou veřejně dostupné a záznamy v nich představují vůči veřejnosti důvěryhodné informace. Katastry nemovitostí spadají do příslušnosti okresních (městských) soudů (rajona (pilsētastiesas).

Jednotný státní elektronický katastr nemovitostí je elektronická databáze, v níž se dlouhodobě, beze změny obsahu, uchovávají katastry nemovitostí, potvrzující záznamy a abecední rejstříky, která zajišťuje zobrazování těchto údajů na obrazovce počítače a na dokumentech vytištěných z počítače.

Jednotný státní elektronický katastr nemovitostí obsahuje informace o nemovitostech, včetně informací o:

 • služebnostech a věcných břemenech váznoucích na nemovitostech,
 • samostatných pozemcích,
 • vlastnících,
 • nabývacích titulech,
 • oznámeních o insolvenci,
 • nárocích věřitelů,
 • omezeních,
 • ustanovení dědiců v druhé skupině a dědických smlouvách,
 • věcných právech váznoucích na nemovitostech a zástavních právech.

Katastry nemovitostí sestávají z listů vlastnictví, které se dělí na čtyři části.

První část slouží k evidenci informací o:

 • dotčené nemovitosti,
 • služebnostech a věcných břemenech k nemovitosti, zřízených ve prospěch dané nemovitosti,
 • parcelách náležejících k dané nemovitosti,
 • výměře, kterou nemovitost a k ní náležející parcely zabírají,
 • samostatné parcele a její výměře,
 • změnách služebností a věcných břemen zapsaných v první části a jejich výmazech.

Druhá část slouží k evidenci informací o:

 • vlastníkovi dotčené nemovitosti,
 • nabývacích titulech majetkových práv a ceně, za niž byla nemovitost získána, pokud byla tato informace poskytnuta,
 • oznámeních, jimiž se zajišťují nároky na majetková práva, a zápisech těchto práv,
 • omezeních nakládání s danou nemovitostí a jejího zatížení věcnými právy,
 • ustanovení dědiců v druhé skupině,
 • dědických smlouvách.

Třetí část slouží k evidenci informací o:

 • věcných právech váznoucích na dané nemovitosti,
 • oznámeních, jimiž se tato věcná práva zřizují.

Čtvrtá část slouží k evidenci informací o:

 • zástavních právech zřízených k dotčené nemovitosti a výši zástavy,
 • oznámeních, jimiž se tato zástavní práva zřizují,
 • změnách a výmazech těchto zápisů.

Je přístup do jednotného státního elektronického katastru nemovitostí zdarma?

Funkce vyhledávání evidovaných nemovitostí v jednotném státním elektronickém katastru nemovitostí je zdarma. Zobrazení listu vlastnictví je však zpoplatněno částkou 5 EUR.

Měsíční poplatek za smluvní předplatné činí 55 EUR, přičemž za zobrazení listu vlastnictví se hradí poplatek 3,50 EUR.

Jak vyhledávat v jednotném státním elektronickém katastru nemovitostí?

Informace o zapsaných nemovitostech lze v jednotném státním elektronickém katastru nemovitostí vyhledávat podle:

 • čísla listu vlastnictví,
 • vlastnického titulu,
 • katastrálního čísla,
 • adresy nemovitosti.

Informace o nemovitostech lze získat od správy soudů, která jednotný státní elektronický katastr nemovitostí vede, od okresních (městských) soudů a na internetu.

Vnitrostátní orgány a úředníky, jimž správa soudů poskytuje informace z elektronických záznamových knih, spisů týkajících se nemovitostí a rejstříku osob, stanoví nařízení vlády.

Historie jednotného státního elektronického katastru nemovitostí

Organizovaný přechod k elektronickému katastru nemovitostí a vytvoření jednotného státního elektronického katastru nemovitostí představoval významné období provozního vývoje katastrů nemovitostí. Proběhla postupná, cílená přeměna v moderní elektronický katastr nemovitostí. Vedla od pořízení prvních počítačů, používaných jako psací stroje, k vytvoření systému evidence nemovitostí, konverzi všech informací v katastrech nemovitostí z papírového na elektronický formát a sjednocení databází všech 27 katastrálních oddělení okresních (městských) soudů do databáze jednotného státního katastru nemovitostí, který představuje jedinou databázi obsahující právně uznávané informace.

Pokud jde o postup elektronizace, významný byl rok 1998, kdy došlo k novelizaci zákona o katastru nemovitostí, kterou byl zákon doplněn o novou kapitolu upravující „elektronický katastr nemovitostí“. V návaznosti na tyto změny bylo třeba provést značné množství práce, dokud v první polovině roku 2001 nebyla všechna pracoviště postupně začleněna do jednotného státního elektronického katastru nemovitostí. Současně se zaváděním evidenčního systému katastru nemovitostí probíhala práce na vývoji poskytování údajů a zlepšování internetových stránek.

Účelem vedení elektronického katastru nemovitostí je uchovávat všechny údaje katastru nemovitostí v jedné ústřední databázi, zákonem nazývané jednotným státním elektronickým katastrem nemovitostí. Pouze údaje obsažené v této jednotné databázi mají právní účinky a přístup k těmto údajům mají pouze pracovníci katastrálních úřadů. Zásady organizace katastrů nemovitostí se elektronizací nezměnily – místní příslušnost zůstala zachována a katastrální úřady stejně jako dříve přijímají návrhy na vklady zápisů a přijímají rozhodnutí o záznamech nemovitostí a zápisech souvisejících majetkových práv do katastru nemovitostí.

Elektronický katastr nemovitostí byl spuštěn dne 5. července 2001. Tento den jednotný státní elektronický katastr nemovitostí zahájil provoz a internetové stránky https://www.zemesgramata.lv/ byly zpřístupněny široké veřejnosti. Uvedené internetové stránky poskytují přístup k informacím o statistikách ohledně katastrálních úřadů, zprávám a publikacím týkajícím se práce katastrálních úřadů, informacím o úředních hodinách a adresách úřadů, poplatcích, nejdůležitějších dokumentech potřebných pro návštěvu katastrálního úřadu, a především k informacím o každé nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí, jejím vlastníkovi, věcných břemenech a hypotékách na ní váznoucích.

Za organizaci a technickou správu jednotného státního elektronického katastru nemovitostí od 1. dubna 2004 plně odpovídá správa soudů.

Počet listů vlastnictví k nemovitostem, jež byly v katastrech nemovitostí otevřeny, v roce 2022 přesáhl 1,3 milionu. V roce 2021 jednotný státní elektronický katastr nemovitostí zaznamenal měsíčně v průměru 216 000 elektronických požadavků na přístup do databáze.

Katastrální informační systém

Jaké informace nabízí lotyšský katastrální informační systém?

Katastrální informační systém je jednotný evidenční systém, který poskytuje, uchovává a využívá aktuální úřední textové a prostorové údaje o nemovitostech nacházejících se v Lotyšské republice, jejich základních katastrálních složkách – pozemcích, budovách (stavbách), skupinách prostorů, částech pozemků a jejich podrobných vlastnostech, jakož i o jejich vlastnících, držitelích, uživatelích a nájemcích.

Vede jej Státní pozemková služba.

Nemovitosti v Lotyšsku tvoří tyto čtyři druhy:

 • nemovitosti sestávající z pozemků,
 • nemovitosti sestávající z pozemků a staveb,
 • nemovitosti sestávající pouze ze stavby,
 • bytové jednotky, sestávající ze skupin prostorů a ideálních podílů budov a pozemků.

Pozemek jako kategorie nemovitostí představuje nemovitost v nejširším smyslu, tj. pozemek spolu se stavbami, které k němu náleží, jakož i nemovitost sestávající pouze z nezastavěného pozemku. Nemovitost v podobě stavby znamená nemovitost sestávající pouze ze stavby nacházející se na pozemku, který patří jinému vlastníkovi. Nemovitost v podobě bytové jednotky, která se nachází v budově sestávající z několika bytů patřících několika vlastníkům, je majetkem daného jednotlivého vlastníka, a to společně s ideálním podílem na příslušné společné části nemovitosti.

Katastrální informace tvoří:

 • textové údaje – informace o nemovitostech, pozemcích, budovách (stavbách), skupinách prostorů, částech pozemků a jejich podrobných vlastnostech a rovněž o jejich vlastnících, držitelích, uživatelích a nájemcích,
 • prostorové údaje – katastrální mapa a prostorové údaje pro katastrální šetření o katastrální složce,
 • katastrální mapa – v Lotyšsku má podobu digitální přehledové mapy, vytvořené s využitím digitálních údajů ve formě vektorů, získaných katastrálním šetřením o nemovitosti. Pokrývá celé území Lotyšské republiky a slouží jako přehled relativních poloh objektů zobrazených na daném území. Pravoúhlá souřadnicová mřížka katastrální mapy odpovídá lotyšskému geodetickému souřadnicovému systému LKS-92 TM (1992). Katastrální mapa je udržována tak, aby přesně odpovídala údajům z katastrálních šetření. Údaje katastrální mapy jsou uloženy v systému souborů.

Systém udává katastrální označení dané katastrální složky a zobrazuje tyto prostorové údaje:

 • hranice pozemku a jeho části,
 • hraniční body pozemku a jeho části,
 • vnější obrysy stavby a její umístění na pozemku,
 • hranici a identifikátor oblasti spadající pod služebnost cesty.

Katastrální údaje se využívají pro tyto účely:

 • zápis práv k nemovitostem,
 • provádění převodů nemovitostí,
 • užívání nemovitostí a plánování jejich výstavby,
 • katastrální oceňování,
 • správa daně z nemovitostí,
 • vnitrostátní, regionální a obecní hospodářský rozvoj a územní plánování,
 • činnosti využívání pozemků a plány ochrany životního prostředí,
 • příprava vnitrostátních statistických informací,
 • stanovení účetní hodnoty pozemků,
 • tvorba a správa geografických informačních systémů,
 • uspokojení zájmů vlastníků jiných rejstříků a informačních systémů,
 • další účely.

Je přístup do lotyšského katastrálního informačního systému zdarma?

Veřejná část i autorizovaná část jsou dostupné na portálu Státní pozemkové služby pro zveřejňování údajů a elektronické služby https://www.kadastrs.lv/.

V rámci veřejné části jsou každému zájemci bezplatně k dispozici tyto informace z katastrálního informačního systému:

 • Textové údaje
  • Nemovitosti
  • Složky nemovitosti
   • Budovy
   • Pozemky
   • Skupiny prostorů (zobrazují se pouze skupiny prostorů náležejících k bytovým jednotkám)
 • Prostorové údaje
  • Ikona označuje přibližnou polohu katastrální složky na základní mapě s měřítkem 1:50 000
 • Textové údaje z národního rejstříku adres
  • Adresa
  • Historická adresa
 • Elektronické služby
  • Žádost o vytvoření účtu právnické osoby na internetové stránce kadastrs.lv
  • Moje údaje v katastru
  • Tematické mapy

Podrobnější procházení katastrálních údajů ve veřejné části portálu Státní pozemkové služby pro zveřejňování údajů a elektronické služby https://www.kadastrs.lv/ je placenou službou a užívání autorizované verze vyžaduje oprávnění, které lze získat prostřednictvím dohod o spolupráci se Státní pozemkovou službou. Podrobnější katastrální textové údajegeoprostorové katastrální údajegeoprostorové údaje národního rejstříku adresvysoce podrobné topografické informace jsou dostupné v autorizované části.

Na portále kadastrs.lv lze získat online přístup k údajům o historické katastrální hodnotě nemovitosti, vybrat a vytisknout základní textové údaje o katastrálních složkách a využít několik dostupných mapových vrstev a tematických map vytvořených Státní pozemkovou službou. Na portále je možné požádat o využití elektronických služeb Státní pozemkové služby a použít oddíl „Můj účet“, tj. spravovat všechny fyzické i elektronické pokyny, hradit faktury a získat servisní materiály bez nutnosti osobně navštívit centrum klientských služeb.

Placené elektronické služby portálu:

 • hodina procházení geoprostorových údajů (bez smluvních závazků),
 • podrobné katastrální textové údaje (bez smluvních závazků),
 • historická katastrální hodnota,
 • standardní informace o hodnotě nemovitosti,
 • standardní informace o zákazech zcizení evidovaných pro danou nemovitost,
 • standardní informace o katastrální hodnotě pozemku,
 • standardní informace o části pozemku,
 • standardní informace o katastrální hodnotě stavby,
 • standardní informace o stavbě (základní údaje),
 • standardní informace o skupině prostorů,
 • aktualizace katastrálních údajů,
 • záznam části pozemku,
 • změny ve složkách nemovitosti,
 • výběr údajů,
 • stahování geoprostorových údajů,
 • archivní materiály,
 • žádost o potvrzení plánů podlaží stavby a plánů skupin prostorů.

Další placené služby:

 • katastrální šetření v terénu ohledně budov a skupin prostorů,
 • získání údajů o podrobných vlastnostech staveb a skupin prostorů bez šetření v terénu,
 • určení, že stavba nebo stavební objekt jsou zastaralé,
 • zápis údajů o nové katastrální složce, nebo jeho zamítnutí,
 • aktualizace údajů o katastrální složce, nebo její zamítnutí,
 • výmaz údajů o katastrální složce,
 • poskytnutí standardizovaného objemu a typu údajů z katastrálního informačního systému,
 • poskytnutí nestandardizovaného objemu a typu údajů z katastrálního informačního systému,
 • standardní katastrální informace,
 • poskytnutí informací z národního rejstříku adres,
 • poskytnutí informací z ústřední databáze vysoce podrobných topografických informací,
 • poskytnutí informací z informačního systému území zatížených věcnými břemeny,
 • poskytnutí informací z archivů Státní pozemkové služby,
 • výpočet katastrální hodnoty katastrálních složek,
 • určení zvláštních hodnot,
 • přijímání rozhodnutí v rámci pozemkové reformy v případech stanovených právními předpisy,
 • vydání stanoviska v případech stanovených právními předpisy,
 • vypracování potvrzení a vyjádření.

Jak vyhledávat v lotyšském katastrálním informačním systému?

Katastrální informační systém lze využít k vyhledání nemovitostí, pozemků, staveb a skupin prostorů. Další informace o použití funkce vyhledávání jsou k dispozici zde.

Mobilní aplikace Kadastrs.lv

Informace o všech nemovitostech, pozemcích, stavbách či bytových jednotkách je možné získat prostřednictvím mobilní aplikace; vyhledávejte stávající nebo bývalé adresy; procházejte bezplatné katastrální a prostorové údaje, využívejte elektronické služby k placenému přístupu k dalším údajům.

Aplikace uživatelů kromě procházení katastrálních údajů umožňuje přihlášení a přístup do virtuálního centra klientských služeb prostřednictvím volby „Můj účet“, dále procházet údaje o svých vlastních nemovitostech, jakož i ukládat, posílat a sdílet soubory PDF, které získali v rámci poskytovaných služeb. Rovněž uživatelům umožňuje určit jejich polohu a vyhledávat pomocí katastrálních a adresních údajů této polohy.

Mobilní aplikace je zdarma dostupná na chytrých zařízeních s operačními systémy AndroidWindows PhoneiOS.

Historie lotyšského katastrálního informačního systému

Moderní historie lotyšských katastrálních informačních systémů se datuje od roku 1992 po obnovení nezávislosti Lotyšska, k němuž v roce 1992 došlo spolu s pozemkovou reformou a přechodem na tržní hospodářství. Práva fyzických osob vlastnit pozemky byla oficiálně obnovena v roce 1993. K lotyšskému katastrálnímu informačnímu systému byly postupně připojovány další části. V prvních čtyřech letech provozu se evidovaly pouze pozemky, jejich vlastnictví a využití, od roku 1996 začala také evidence staveb a od roku 2000 probíhá evidence bytových jednotek.

Obsah lotyšského katastrálního informačního systému se postupně rozšiřoval: v prvních čtyřech letech po jeho opětovném zřízení na počátku 90. let byly evidovány pouze pozemky, jejich vlastnictví a využití, v roce 1996 začala také evidence údajů o stavbách a od roku 2000 jsou plně evidovány bytové jednotky.

V katastrálním informačním systému je evidováno 100 % území státu a evidence je spravována v digitální podobě.

Poslední aktualizace: 18/12/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.