Upozorňujeme, že výchozí slovenština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Katastry nemovitostí v zemích EU

Slovensko

V tomto oddílu naleznete přehled úpravy slovenského katastru nemovitostí.

Obsah zajišťuje
Slovensko

Jaké informace obsahuje katastr nemovitostí Slovenské republiky?

Slovenský katastrální portál je ve vlastnictví Úřadu geodézie, kartografie a katastru Slovenské republiky, který ústředním orgánem státní správy v oblasti katastru. Portál zabezpečuje a udržuje Geodetický a kartografický ústav Bratislava.

Portál poskytuje právní a faktické informace o vlastnictví nemovitostí. Je aktualizován jednou týdně na základě údajů poskytovaných příslušnými správami katastru. Vyhledávání je možné ve slovenštině a v angličtině. Portál poskytuje:

 • vybrané údaje ze souboru geodetických informací - katastrální mapy
 • vybrané údaje ze souboru popisných informací - informace o pozemcích, stavbách, bytech, nebytových prostorech a listy vlastnictví
 • registr obcí, registr katastrálních území
 • statistické sestavy
 • úhrnné hodnoty druhů pozemků
 • informace o stavu katastrálního řízení
 • možnost podat oznámení o uvažovaném návrhu na vklad

V listu vlastnictví jsou uvedeny údaje o nemovitostech, vlastnících a o právech k nemovitostem. Konkrétně jsou v listu vlastnictví uvedeny následující informace:

 • číslo listu vlastnictví
 • název okresu, kde se konkrétní nemovitost nachází
 • název příslušné obce
 • název katastrálního území

a skládá se ze tří částí:

Část A – majetková podstata, v níž jsou uvedeny všechny nemovitosti, které jsou předmětem práv k nemovitostem (předmětu), a údaje o nich:

 • výměra
 • druh pozemku
 • kód způsobu využívání pozemku
 • vztah k zastavěné ploše obce
 • jiné vysvětlivky k části A

Část B – vlastník nebo jiná oprávněná osoba, která obsahuje:

 • jméno
 • příjmení
 • rodné příjmení nebo název vlastníka nemovitosti nebo jiné oprávněné osoby
 • datum narození
 • rodné číslo nebo identifikační číslo organizace
 • spoluvlastnický podíl
 • nabývací titul dle veřejné listiny nebo jiných dokumentů
 • místo trvalého pobytu nebo sídlo
 • jiné vysvětlivky k části B

Část C – břemena obsahuje:

 • věcné břemeno (obsah věcného břemene, určení osoby oprávněné z věcného břemene, včetně zápisu věcného břemene v listě vlastnictví oprávněné osoby)
 • zástavní práva (určení zástavního věřitele) a předkupní práva, pokud mají účinky věcných práv (označení oprávněného z předkupního práva)
 • jiná práva, pokud byla sjednána jako věcná práva
 • jiné vysvětlivky k části C
 • provedené změny/opravy

Část C neobsahuje údaje o výši dluhu.

Je přístup do katastru nemovitostí Slovenské republiky bezplatný?

Informace na katastrálním portálu jsou všem subjektům poskytovány zdarma.

Historie katastru nemovitostí Slovenské republiky

Katastrální portál funguje od roku 2004. Od září 2007 jsou údaje ze zákona poskytovány bezplatně.

Související odkazy

internetové stránky katastrálního portálu, internetové stránky ÚGKK SR

Poslední aktualizace: 21/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.