Katastry nemovitostí v zemích EU

Slovinsko

Tato část obsahuje přehled informací o slovinském katastru nemovitostí.

Obsah zajišťuje
Slovinsko

Jaké informace nabízí slovinský katastr nemovitostí?

Slovinský katastr nemovitostí se zaměřuje na právní skutečnosti týkající se nemovitostí, jako jsou informace o vlastnících, zástavních právech nebo věcných břemenech.

K dispozici je rovněž pozemkový katastr, který se zaměřuje na faktické skutečnosti týkající se nemovitostí.

Katastr nemovitostí spravuje a vede Nejvyšší soud Republiky Slovinsko.

Je přístup do slovinského katastru nemovitostí zdarma?

Slovinský katastr nemovitostí je dostupný pro veřejnost elektronicky prostřednictvím portálu e-Sodstvo https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html. Přístup k informacím je bezplatný, je však třeba se předem zaregistrovat.

Veřejnost může do katastru nemovitostí nahlížet rovněž na všech slovinských okresních soudech, u notářů a v odděleních veřejné správy, kde mohou jednotlivci obdržet ověřený výpis z katastru nemovitostí. Za ověřený výpis z katastru nemovitostí se účtuje poplatek.

Jak vyhledávat ve slovinském katastru nemovitostí

Přístup k informacím je možný na základě následujících kritérií vyhledávání:

  • katastrální území a číslo parcely,
  • katastrální území, číslo stavby a číslo podílu,
  • identifikační číslo nemovitosti (ID nemovitosti),
  • identifikační číslo práva (ID práva) .

Historie slovinského katastru nemovitostí

Od roku 2011 je k dispozici nový elektronický portál. Dříve byly informace dostupné ve staré pozemkové knize.

Související odkazy

http://www.sodisce.si/javne_knjige/zemljiska_knjiga/

Poslední aktualizace: 27/03/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.