Matrikelregistre i de enkelte EU-lande

Kroatien

Indholdet er leveret af
Kroatien

Kroatiens system til registrering af fast ejendom og tilhørende adkomstbeviser er baseret på to registre — tingbogen, der forvaltes af byretterne (općinski sudovi) (almindelige domstole), og matrikelregistret, der forvaltes af den statslige geodætiske forvaltning (Državna geodetska uprava). For så vidt angår regionen Zagreb forvaltes matrikelregistret imidlertid af bykontoret for matrikelregistrering og geodætiske aktiviteter (Gradski ured za katastar i geodetske poslove). I matrikelregistret beskrives fast ejendom på grundlag af dens tekniske karakteristika, mens tingbogen kombinerer data om matrikelparceller med data om indehavere af ejendomsrettigheder og andre tinglige rettigheder. Tingbøger anvendes også til at registrere andre rettigheder og forhold, der er relevante for transaktioner vedrørende fast ejendom, som fastsat i specifik lovgivning.

Kroatiens system til registrering af fast ejendom og tilhørende adkomstbeviser har flere formål, hvoraf de vigtigste er at garantere sikkerheden i forbindelse med overdragelse af fast ejendom og beskytte de rettigheder, der er optaget i registrene. Matrikelregistret og tingbogen udgør således hele grundlaget for retsstatsprincippet.

Matrikelregistreringsreformen

Republikken Kroatiens regering har siden 2003 gennemført det nationale program for forbedring af tingbøger og matrikelregistre (under ét omtalt som "organiseret jordforvaltning" (Uređena zemlja)) gennem justitsministeriet (Ministarstvo pravosuđa) og den geodætiske statsforvaltning.

Dette program omfatter alle aktiviteter, der gennemføres af justitsministeriet og den geodætiske statsforvaltning med henblik på at modernisere og forbedre den måde, hvorpå registreringen af fast ejendom organiseres i Kroatien. Ud over regelmæssige aktiviteter og talrige bilaterale projekter er et af hovedelementerne i reformen et projekt, der skal forbedre organiseringen af tingbøger og matrikelregistre.

Projektet blev iværksat med det primære formål at etablere et effektivt system for jordforvaltning, der kan bidrage til udviklingen af et velfungerende ejendomsmarked.

Matrikelregistreringsreformen har skabt forudsætningerne for gennemførelsen af et effektivt system til registrering af fast ejendom. I den forbindelse er der udviklet et fælles informationssystem om tingbøger og matrikelregistre (Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra – ZIS). Formålet med dette informationssystem er at oprette en fælles database og applikationer til forvaltning og vedligeholdelse af matrikeldata. ZIS har siden den 21. november 2016 været fuldt operationel i alle Kroatiens 107 tinglysningskontorer og 112 matrikelkontorer og i bykontoret for matrikel- og geodætiske aktiviteter i byen Zagreb.

Der er allerede mange tydelige resultater af reformen. Moderniseringen af begge systemer (tingbøgerne og matrikelregistrene) har fremskyndet og forenklet processen med registrering af fast ejendom og tilhørende rettigheder. Oplysninger fra tingbøgerne og matrikelregistrene kan indhentes med det samme. alle tingbogs- og matrikeldata er blevet digitaliseret og kan tilgås på internettet 24 timer i døgnet.

Kvikskrankesystemet giver bedre, hurtigere og enklere adgang til tingbogs- og matrikeldata, hvilket igen fører til en forbedring af kvaliteten og hurtigere levering af tjenesteydelser, dvs. hurtigere registrering af ejendomstransaktioner takket være en højere grad af inddragelse af vigtige eksterne brugere, og letter adgangen til data, som er tilgængelige på ét sted.

Dette system gør det muligt at udstede udskrifter af matrikelregistre elektronisk (via e-Borger-platformen(eGrađani), advokater og notarer) og at indgive elektroniske anmodninger til autoriserede brugere (advokater, notarer og anklagere) om optagelse i et matrikelregister.

Dette system er en af de vigtigste løftestænger til at etablere papirløs forvaltning i Kroatien (e-Hrvatska) og til at sikre offentlighedens tillid til Kroatiens registre.

Tingbøger — væsentlige kendetegn

  • Tingbøger er offentlige registre til registrering af data om den retlige status for fast ejendom, som er relevante for retlige transaktioner.
  • Tingbøgerne forvaltes af Kroatiens byretter.
  • Tingbøger føres i elektronisk format.
  • En tingbog er offentlig, og alle kan anmode om adgang til den.
  • Tingbøger består af et hovedregister og en samling af dokumenter.
  • Der kan tages uddrag fra hovedregistret og kopier eller udskrifter fra dokumentsamlingen.
  • Tingbøger, uddrag og udskrifter og transskriptioner fra tingbøger er genstand for offentlig tillid og har bevisværdi som offentlige dokumenter.

Den procedure, der skal følges på tinglysningskontorerne, er fastsat i:

lov om tinglysning (Zakon o zemljišnim knjigama) (Narodne Novine (NN Republikken Kroatiens statstidende) nr. 63/19)

reglerne om den interne struktur og drift af tingbøger og udførelsen af andre opgaver ved tinglysningsdomstolene (procesreglement for tinglysning) (Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišne knjige i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim sudovima (Zemljišnoknjižni poslovnik)) (NN Nos 81/97, 109/92, 123/02, 153/02, 14/05 og 60/10) og andre bestemmelser.

Hvad er et uddrag fra en tingbog?

Et uddrag fra en tingbog er et bevis for en ejendomsret eller andet adkomstbevis, der kan gøres til genstand for tinglysning. Uddrag, dvs. udskrifter og transskriptioner fra tingbøger, er genstand for offentlig tillid og har bevisværdi som offentlige dokumenter.

Siden den 2. november 2015 har notarer, advokater og offentlige anklagere som autoriserede brugere og andre fysiske og juridiske personer som brugere været i stand til elektronisk at få uddrag fra tingbøger via e-Citizens platformen.

Hvordan fungerer byretternes tinglysningskontorer?

Byretternes tinglysningskontorer behandler sager udelukkende på grundlag af en begæring fra en person, der er bemyndiget til at fremsætte forslag, eller på grundlag af en anmodning om tinglysning fra en kompetent myndighed (f.eks. et kontor i et statsligt forvaltningsorgan, såsom matrikelregistret, en anden domstol eller lignende).

Siden den 15. marts 2017 har det på grundlag af en anmodning fra en person eller en kompetent myndighed været muligt at fremsætte et sådant forslag eller en sådan indgivelse elektronisk af en notar, advokat eller offentlig anklager.

Sidste opdatering: 15/05/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.