På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Matrikelregistre i de enkelte EU-lande

England og Wales

Dette afsnit indeholder en præsentation af tingbogen for England og Wales.

Indholdet er leveret af
England og Wales

Hvad tilbyder tingbogen for England og Wales?

Vi registrerer rettigheder over fast ejendom i England og Wales. Vores vision er "Vi garanterer og beskytter dine rettigheder over fast ejendom."

Vores værdier er:

  • Vi giver sikkerhed
  • Vi er retskafne
  • Vi sætter gang i innovation
  • Vi er professionelle

Registrering i tingbogen har den afgørende funktion at skabe skaber sikkerhed og tillid på ejendomsmarkedet, idet der er registreret rettigheder over fast ejendom for over 4 mia. GBP i England og Wales, herunder 1 mia. GBP i boliglån. Tinglysningsmyndighederne har over 150 års erfaring med at ajourføre tingbogen, og opgaven udføres mere og mere effektivt, idet 99 % af oplysningerne og 73 % af registreringerne foretages online. Vi er ved at oprette et fuldt digitaliseret register, der udgør en moderne digital platform for fast ejendom til understøttelse af tingbogen, og vi tilbyder kunderne en moderne og effektiv service.

Er der gratis adgang til tingbogen for England og Wales?

Der betales et lovbestemt gebyr for hver enkelt tjeneste. Man skal ikke betale for at få onlineadgang, og de fleste internettjenester er billigere end postvæsenets tjenester.

Hvordan søger man i matrikelregistret for England og Wales

Online adgang:

Erhvervslivets e-tjenester giver virksomhederne mulighed for at indgive anmodninger om registrering af rettigheder over fast ejendom, eller at anmode om en søgning i matrikelkort online. Brugere af erhvervslivet e-tjenester kan også bruge vores gratis søgemaskine (MapSearch) til straks at:

  • undersøge, om rettigheder over fast ejendom er registreret i England eller Wales
  • få kendskab til numre på skøder (title numbers)
  • få kendskab til eventuelle lejekontrakter (freehold or leasehold)

Brugere af erhvervslivets e-tjenester skal opfylde brugerbetingelserne, registrere sig som brugere og disponere over en konto med adgang til direkte debitering i en britisk bank eller building society. Login til erhvervslivets e-tjenester.

Find en ejendom er en tjeneste, der er beregnet til borgerne, men som også anvendes af mindre virksomheder. Man kan søge på adressen og se, hvem der ejer den faste ejendom, hvor stor grunden er, og om der er en risiko for oversvømmelse. De skal lade sig registrere som brugere og betale ved hjælp af kredit- eller betalingskort. Login til Find en ejendom.

Kopier af registreringer og skødefortegnelser (title plans), der er opnået via erhvervslivets e-tjenester, har status af "officielle kopier" og kan lægges til grund som bevismateriale i en retssag. MapSearch indeholder ingen bestemmelser om ansvar for de afgivne oplysninger.

Kopier af registreringer og skødefortegnelser, der er opnået via "Find en ejendom", er ikke officielle kopier.

Postadresse:

Du kan anmode om officielle kopier af registreringer og skødefortegnelser fra registret pr. post ved hjælp af formular OC1 (for så vidt angår registreringer) og OC2 (for så vidt angår dokumenter). Disse formularer kan rekvireres gratis pr. post eller online fra tinglysningsmyndighederne (Land Registry). Officielle kopier kan lægges til grund som bevismateriale i en retssag.

Hvis du ikke kan finde ejendomsoplysningerne på nettet, kan du også sende en "søgning i matrikelkort" (SIM-formularen) pr. post for at finde ud af, om en bestemt grund ejes af nogen, og i givet fald få nummeret på skødet. Der skal betales et gebyr herfor, der er fastsat i den gældende bekendtgørelse (Land Registry Fee Order).

Der kan foretages en søgning i The Land Charge registers pr. post eller online via erhvervslivets e-tjeneste under anvendelse af formular K15 eller (for udelukkende at søge efter konkursdekreter) formular K16

Sidste opdatering: 25/07/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.