Matrikelregistre i de enkelte EU-lande

Estland

Dette afsnit giver et kort overblik over Estlands matrikelregister.

Indholdet er leveret af
Estland

Hvilke informationer indeholder det estiske matrikelregister?

Det estiske matrikelregister er en fortegnelse over ejendomsrettigheder og servitutter, som indeholder oplysninger om fast ejendom til brug for tredjemand.

I matrikelregistret fokuseres der både på de retlige og de faktiske omstændigheder. Al fast ejendom er opført i matrikelregistret, medmindre andet følger af lovgivningen. Hver ejendom har sin egen side i registret og et bestemt nummer (matrikelnummer).

Siden er inddelt i fire dele.

Den første del indeholder følgende oplysninger om hver ejendom:

 • matrikelnummeret
 • ejendommens anvendelse
 • ejendommens beliggenhed
 • servitutter, der hviler på ejendommen
 • ejendommens areal (størrelse)
 • sammenlægning og udstykning
 • sammatrikulering af en del af ejendommen med andre ejendomme eller særskilt matrikulering af en del af ejendommen.

Den anden del indeholder følgende oplysninger om hver ejendom:

 • ejer
 • oplysninger om eventuelt sameje, om der er tale om fælleseje eller andele, ejernes navne, og i givet fald
 • ejerandelene.

Den tredje del indeholder følgende oplysninger om hver ejendom:

 • begrænsede tinglige rettigheder over ejendommen (bortset fra panterettigheder)
 • begrænsninger af ejendomsretten
 • anmærkninger vedrørende sådanne begrænsninger
 • indskrænkninger i ejerens brugsret
 • andre anmærkninger vedrørende ejendomsretten (herunder indskrænkninger i de berørte personers brugsret) samt ændring og sletning af ovennævnte indførsler.

Den fjerde del indeholder følgende oplysninger om hver ejendom:

 • panthavere
 • pantets størrelse (restgæld)
 • anmærkninger vedrørende pantehæftelser
 • senere ændringer
 • aflysninger.

Matrikelregistret er offentligt tilgængeligt og kan tilgås af alle. Hvis en person har en retlig interesse heri, kan der gives adgang til dokumenter med oplysninger om en bestemt ejendom. Ejere af fast ejendom, notarer, fogeder, domstole og tilsynsmyndigheder skal ikke dokumentere, at de har en retlig interesse.

Er der gratis adgang til det estiske matrikelregister?

Matrikelregistret føres elektronisk.

Man kan få adgang til de forskellige dele af matrikelregistret og dokumenter med oplysninger om de enkelte ejendomme hos en notar eller via søgemaskinen. Der skal betales et gebyr for adgang til matrikelregistret hos en notar eller via søgemaskinen.

Det elektroniske matrikelregister giver gratis adgang til følgende oplysninger:

 • ejeren af den faste ejendom, som både kan være en fysisk person og repræsentanten for den juridiske person, der ejer den faste ejendom
 • ejerens repræsentant og værge
 • ejerne af de lejligheder, der udgør en del af den faste ejendom, og ejerforeningens formand.

Oplysningerne i matrikelregistret kan tilgås via den onlinesøgemaskine, som det estiske center for registre og informationssystemer stiller til rådighed. Det er gratis at bruge søgemaskinen. Søgeresultatet viser alle de oplysninger, der er indført i matrikelregistrets første del (matrikelnummer, anvendelse, areal og adresse). Der opkræves et gebyr for adgang til mere specifikke oplysninger i matrikelregistret.

Gebyret er på 1 EUR for hver søgning pr. søgeobjekt. Ved konsultation af en hel indførsel betales der 3 EUR.

En søgegenstand betyder enhver del af matrikelregistret for en given fast ejendom:

 1. digitale data i den første del (ejendommens sammensætning)
 2. digitale data i den anden del (ejer)
 3. digitale data i den tredje del (begrænsninger og indskrænkelser) og den fjerde del (pantehæftelser).

Søgegebyret dækker adgang til åbnede dokumenter med oplysninger om ejendomme samt offentliggørelse af disse oplysninger.

Nærmere oplysninger om indførslerne i registret kan konsulteres online, jf.gebyroversigten. Der skal ikke betales moms af disse gebyrer.

Hvordan søger jeg i det estiske matrikelregister?

Der kan søges på grundlag af følgende kriterier:

 • adresse
 • matrikelnummer
 • ejerens navn
 • det nationale identifikationsnummer/registreringsnummer
 • den faste ejendoms nummer

Det er ligeledes muligt at søge efter oplysninger om tidligere ejere og arvinger.

Det estiske matrikelregisters historie

Den elektroniske udgave af matrikelregistret indeholder oplysninger fra 1994 og frem. Overgangen til den elektroniske udgave begyndte i sommeren 2010. Siden den 1. januar 2015 har alle matrikelregistre været elektroniske.

Sidste opdatering: 13/12/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.