Matrikelregistre i de enkelte EU-lande

Frankrig

Indholdet er leveret af
Frankrig

Af historiske årsager har Frankrig to tinglysningssystemer: det almindelige system og det system, der blev indført i departementerne Bas-Rhin, Haut-Rhin og Moselle.

I disse tre departementer foregår tinglysning i grundbogen (livre foncier), der føres af matrikelkontorerne (bureaux fonciers), mens den i resten af Frankrig varetages af tinglysningskontorerne (services de publicité foncière (SPF)), der fører tingbogen (fichier immobilier).

Hvilke oplysninger kan findes i tingbogen og grundbogen?

I tingbogen offentliggøres dokumenter.

Som eksempel kan nævnes ethvert skøde (f.eks. et salgsdokument eller et bodelingsdokument), også selv om det er betinget, ethvert dokument om overdragelse af tinglige rettigheder (f.eks. gave eller overdragelse af brugsret over fast ejendom), retsafgørelser vedrørende fast ejendom, afgørelser truffet af administrative myndigheder, der begrænser retten til at råde over fast ejendom, langtidslejemål, klausuler, der begrænser ejendomsretten (f.eks. om uoverdragelighed), sikkerhed i fast ejendom (f.eks. pantebreve og de fleste privilegerede krav).

I Alsace-Moselles grundbog offentliggøres rettigheder.

Heri indføres ejendomsretten til en ejendom, der følger af et dokument, men også af en faktisk situation (ejendomsret skabt ved ekstinktion eller erhvervelse af ejendomsret ved hævd). Dette omfatter f.eks. også arealer eller andre tinglige rettigheder, der følger af en lejekontrakt, brugsret, brug, beboelse, servitutter, privilegerede krav, pant i fast ejendom, lejeres og forpagteres rettigheder i forbindelse med 12-årige lejemål, rettigheder som følge af visse retsafgørelser osv.

Hvordan slår man op i tingbogen og grundbogen?

Bortset fra de tre franske departementer Bas-Rhin, Haut-Rhin og Moselle føres tingbogen i Frankrig af tinglysningskontorerne. Disse tinglysningskontorer drives uafhængigt af hinanden. Frankrig er gradvist ved at reducere antallet af tinglysningskontorer på sit område. Tallet er i øjeblikket nedbragt til 120 fra de 354, der bestod indtil for nylig.

Enhver, der ønsker at få oplysninger om en ejendoms retlige status, skal ansøge tinglysningskontoret på det sted, hvor ejendommen er tinglyst. Der kan f.eks. være tale om navnene på de skiftende ejere og de priser, ejendommen er blevet handlet til. Hvert kontor giver alle ansøgere oplysningerne i og kopier af de dokumenter, der findes i tingbogen vedrørende en ejendom eller en person, der ejer en ejendom inden for dens retskreds. Sådanne oplysninger er ikke gratis. Gebyrerne varierer alt efter type og antal ansøgninger. Disse oplysninger er i øjeblikket ikke centraliseret. For at indhente oplysninger om ejendomme i forskellige retskredse er det derfor nødvendigt at fremsende en ansøgning til tinglysningskontoret i hver enkelt af disse retskredse.

Denne ansøgning er nu fuldt digitaliseret og IT-baseret. I forbindelse med et IT-system, der er ved at blive udbredt, har en del franske notarer fået samtidig adgang til alle franske tinglysningskontorers oplysninger via en server, der forvaltes af notarrådet (Conseil supérieur du notariat). Denne direkte adgang til tingbogens data er ikke åben for andre juridiske erhverv eller privatpersoner.

I departementerne Bas-Rhin, Haut-Rhin og Moselle har grundbogen været fuldt digitaliseret siden 2008. Der er fri adgang til oplysningerne i grundbogen og indskyderregistret (registre des dépôts), på stedet eller online. Enhver, der konsulterer disse oplysninger, kan få udleveret en kopi på dommerkontoret eller matrikelkontoret. Kopien udstedes af matrikelkontoret som en simpel oplysning. Disse tjenester er ikke gratis.

Retten til at søge oplysninger varierer alt efter ansøgerens status. Nogle aktører, f.eks. notarer, har en bredere oplysningsret (mulighed for at søge i alle oplysninger om både personer og ejendomme). Andre fagfolk, f.eks. advokater, eller personer, der har et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag eller en retskendelse, kan foretage søgning på personnavn. Alle kan foretage søgning på ejendomme.

Sidste opdatering: 01/03/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.