Den originale sprogudgave af denne side græsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Matrikelregistre i de enkelte EU-lande

Grækenland

Grækenland har et elektronisk matrikelregister (κτηματολόγιο) i områder, hvor matrikelregistreringen er afsluttet. Desuden fungerer lokale hypoteksregistre (υποθηκοφυλακεία) midlertidigt som matrikelregistre (κτηματολογικά γραφεία).

Indholdet er leveret af
Grækenland
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

I de områder af landet, hvor den græske matrikelregister har fungeret siden 2003 og erstatter det hidtidige system vedrørende tinglysning og pant, skal matrikeldata kun opbevares og ajourføres elektronisk i henhold til lov 2664/1998 om det græske matrikelregister. Matrikelregisterdatabasen føres centralt for hele Grækenland af KTIMATOLOGIO AE. (det nationale matrikelregister) og ajourføres lokalt af de lokale matrikelregistre på grundlag af transaktionerne der.

Ved lov nr. 4512/2018 blev der oprettet en offentligretlig juridisk enhed kaldet det græske matrikelregister, der er den universelle efterfølger til KTIMATOLOGIO AE.

Hvad tilbyder det græske ejendomsdata- og dokumentlagringssystem?

Der findes et eller flere registre inden for hver af de civile distriktsretters (ειρηνοδικείο) retsområde. De skal i henhold til lovgivningen tilbyde følgende tjenester:

  1. registrering, registrering af prioriteter og udlæg i fast ejendom i deres retsområde
  2. tinglysning af dokumenter i henhold til gældende ret og
  3. registrering af sagsanlæg, andre retlige skridt og relevante detaljer om fast ejendom.

Der er 15 matrikelregistre med brugerbetaling og 258 hypoteksregistre uden brugerbetaling. Antallet ændres, efterhånden som processen med at udfase og inkludere de nedlagte hypoteksregistre i det græske matrikelregister skrider frem.

Hypoteksregistre med brugerbetaling hører under det græske justitsministerium.

På Rhodos og Kos er de lokale matrikelregistre Rhodos og Kos-Leros kontorer under justitsministeriet, hvorunder registreringssystemet er centraliseret.

Hypoteksregistre uden brugerbetaling (άμισθα υποθηκοφυλακεία) er enten:

  1. specialiserede registre uden brugerbetaling, som ledes af en registrator udnævnt af justitsministeriet på grundlag af en udvælgelsesprøve eller
  2. ikke-specialiserede registre uden brugerbetaling, der ledes af en notar, der er udpeget til hypotekregistrets hovedkontor.

Du kan finde kontaktoplysningerne for hypotekregistrene på justitsministeriets websted.

Det græske matrikelregister er et samlet system til registrering af juridiske, tekniske og andre oplysninger om ejendom og hermed forbundne rettigheder. Staten borger for og er ansvarlig for systemet.

Det græske matrikelregister har især til opgave at:

  • registrere alle dokumenter vedrørende oprettelse, tinglysning, ændring og fratagelse af ejendomsret. Hvert dokument registreres først efter at være blevet grundigt kontrolleret, således at der ikke registreres dokumenter, hvor den person, der overfører en ejendomsret, ikke er den person, der optræder i matrikelregisteret som ejer af ejendommen
  • registrere en geografisk beskrivelse (form, sted, størrelse) af ejendomme
  • systematisk registrere offentlig ejendom og

registrere brugsrettigheder.

Juridiske databaser

Generelle oplysninger om det græske matrikelregister findes på dets websted.

Er det gratis at benytte det græske ejendomsdatasystem?

I de områder, hvor matrikelregistrene fungerer midlertidigt, er der i de pågældende kontorer adgang til gratis at anvende computere til elektronisk datasøgning.

Det græske ejendomsdata- og dokumentlagringssystems historie

Det første matrikelregistreringssystem blev oprettet ved lov nr. 41/1836. Ovennævnte myndigheder har ført matrikelregistrene, lige siden matrikelregistreringen begyndte.

I områder, hvor matrikelregistreringen endnu ikke er afsluttet, har lokale hypoteksregistre fungeret som midlertidige matrikelregistre, siden den græske kortlægnings- og matrikuleringsorganisation (Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος – ΟΚΧΕ) besluttede at oprette matrikelregistret. Siden da er transaktioner i matrikelregistret udelukkende blevet registreret elektronisk.

Hvordan foregår datasøgningen?

I det elektroniske matrikelregistreringssystem er det muligt at søge ud fra: a) personoplysninger b) koden i det græske matrikelregister og/eller c) ejendommens adresse.

Tilknyttede links

Det græske matrikelregister

Sidste opdatering: 26/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.