Den originale sprogudgave af denne side græsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Matrikelregistre i de enkelte EU-lande

Grækenland

Grækenland har et elektronisk matrikelregister (κτηματολόγιο) i områder, hvor matrikelregistreringen er afsluttet. Desuden fungerer lokale hypoteksregistre (υποθηκοφυλακεία) midlertidigt som matrikelregistre (κτηματολογικά γραφεία). I henhold til lov nr. 2664/1998 om det græske matrikelregister må matrikeldata kun lagres og ajourføres elektronisk i områder, hvor matrikelregistret i 2003 afløste det hidtidige system vedrørende tinglysning og pant. Matrikelregisterdatabasen er lagret centralt af virksomheden Ktimatologio (Κτηματολόγιο Α.Ε.) og ajourføres af de lokale matrikelregistre på grundlag af transaktionerne der.

Indholdet er leveret af
Grækenland
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvad tilbyder det græske ejendomsdata- og dokumentlagringssystem?

Der findes et eller flere registre inden for hver af de civile distriktsretters (ειρηνοδικείο) retsområde. De skal i henhold til lovgivningen tilbyde følgende tjenester:

  1. registrering, fuldbyrdelse og udlæg i fast ejendom i deres retsområde
  2. tinglysning i henhold til gældende ret
  3. registrering af sagsanlæg, andre retlige skridt og relevante detaljer om fast ejendom.

Der er 26 matrikelregistre med brugerbetaling og 320 hypoteksregistre uden brugerbetaling.

Hypoteksregistre med brugerbetaling (έμμισθα υποθηκοφυλακεία) hører under det græske ministerium for retsvæsen.

Matrikelregistrene på Rhodos og Kos fungerer som tjenester under justitsministeriet. Tinglysningssystemet på Kos-Leros er ejendomsbaseret.

Hypoteksregistrene uden brugerbetaling (άμισθα υποθηκοφυλακεία) er enten:

  1. specialiserede (ειδικά) og ledes da af en registrator (υποθηκοφύλακας) udnævnt af justitsministeriet på grundlag af en udvælgelsesprøve eller
  2. ikkespecialiserede ((μη ειδικά) og ledes da af en notar, som registret udnævner.

Kontaktoplysninger for ovennævnte hypoteksregistre findes på det græske justitsministeriums websted.

Endvidere findes der i Grækenland institutionelle rammer for studier, udvikling og anvendelse af det græske matrikelregister (Εθνικό Κτηματολόγιο) for så vidt angår ejendom. Denne opgave er blevet overdraget til den private virksomhed Ktimatologio S.A.

Det græske matrikelregister er et samlet system til registrering af juridiske, tekniske og andre oplysninger om ejendom og hermed forbundne rettigheder. Staten borger for systemet.

Det græske matrikelregister har især til opgave at:

  • registrere alle dokumenter vedrørende oprettelse, tinglysning, ændring og fratagelse af ejendomsret. Hvert dokument registreres først efter at være blevet grundigt kontrolleret, således at der ikke registreres dokumenter, hvor den person, der overfører en ejendomsret, ikke er den person, der optræder i matrikelregisteret som ejer af ejendommen
  • registrere en geografisk beskrivelse (form, sted, størrelse) af ejendomme
  • systematisk registrere offentlig ejendom og
  • registrere brugsrettigheder.

Retlig database

Generelle oplysninger om det græske matrikelregister findes på dets websted.

Er det gratis at benytte det græske ejendomsdatasystem?

I de områder, hvor matrikelregistrene fungerer midlertidigt, er der i de pågældende kontorer adgang til gratis at anvende computere til elektronisk datasøgning.

I henhold til den nationale strategiske referenceramme har virksomheden Ktimatologio til opgave at udvikle et projekt vedrørende digital overførsel af dokumenter til hypoteksregistre med henblik på at afslutte matrikelregistreringen i den resterende del af landet. Projektet omfatter opbygning af infrastruktur til: a) onlineindgivelse af dokumenter til registrering i matrikelregistret og b) onlineindgivelse og -behandling af anmodninger om attester på grundlag af registrene.

Det forslag til retsakt, som det græske miljø- og energiministerium er i færd med at udarbejde, indeholder de relevante bestemmelser.

Det græske ejendomsdata- og dokumentlagringssystems historie

Det første matrikelregistreringssystem blev oprettet ved lov nr. 41/1836. Ovennævnte myndigheder har ført matrikelregistrene, lige siden matrikelregistreringen begyndte.

I områder, hvor matrikelregistreringen endnu ikke er afsluttet, har lokale hypoteksregistre fungeret som midlertidige matrikelregistre, siden den græske kortlægnings- og matrikuleringsorganisation (Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος – ΟΚΧΕ) besluttede at oprette matrikelregistret. Siden da er transaktioner i matrikelregistret udelukkende blevet registreret elektronisk.

Hvordan foregår datasøgningen?

I det elektroniske landregistreringssystem er det muligt at søge ud fra: a) personoplysninger b) lovgivningen vedrørende det græske matrikelregister og c) ejendommens adresse

Links

Det græske matrikelregister

Sidste opdatering: 22/06/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.