Matrikelregistre i de enkelte EU-lande

Ungarn

Dette afsnit indeholder en oversigt over det ungarske matrikelregister.

Indholdet er leveret af
Ungarn

Hvilke informationer indeholder det ungarske matrikelregister?

Det ungarske matrikelregister ejes og vedligeholdes af det ungarske landbrugsministerium (Vidékfejlesztési Minisztérium) og tinglysningskontorerne (Földhivatal).

Det officielle websted for tinglysningskontorerne i Ungarn (magyarországi földhivatalok) indeholder oplysninger om det landsdækkende netværk af tinglysningskontorer og giver adgang til hele det institutionelle netværk for matrikeladministration med oplysninger om:

  • opgaver
  • forpligtelser og tjenesteydelser
  • nye og vigtige projekter.

Der er mulighed for at downloade administrative blanketter og læse om de elektroniske tjenester og betingelserne for adgang til systemet via webstedet. Webstedet indeholder også relevant lovgivning.

Er der gratis adgang til det ungarske matrikelregister?

Registrerede brugere (offentlige forvaltningsorganer, banker, advokater, offentlige notarer, kommunale myndigheder ejendomsmæglere osv.) har haft adgang til de ungarske tinglysningskontorers onlinetjenester (TAKARNET) siden 2003. Data kan erhverves mod et gebyr i henhold til den relevante lovgivning.

Onlinetinglysningskontoret (Földhivatal Online) blev taget i brug i juni 2011. Her kan borgerne få direkte adgang gennem den ungarske stats portal ved at bruge deres centrale kunde-id (ügyfélkapu) og benytte onlinetjenester mod et gebyr i lighed med registrerede brugere.

Kunder på onlinetinglysningskontoret har gratis adgang til en begrænset mængde data. Den gratis tjeneste gælder dog kun beskrivende data om ejendom (først afsnit på ejendomsdokumentet (tulajdoni lap)). I databasen kan man søge på matrikelnummer (helyrajzi szám) eller ejendommens adresse. Registrerede brugere og borgerne har adgang til disse onlinetjenester døgnet rundt.

Hvordan søger jeg i det ungarske matrikelregister?

Generelt kan du søge på grundlag af:

  • matrikelnummer
  • matrikelnummerinterval eller
  • adresse på ejendommen.

Brugere med særlige rettigheder (politiet, skattevæsenet, eksekutorer, offentlige notarer i arvesager osv.) kan foretage søgninger på baggrund af ejerens og/eller den berettigedes navn og personlige oplysninger.

Det ungarske matrikelregisters historie

Det officielle navn på det retlige, administrative system, der administrerer det ungarske matrikelsystem, er "det samlede tinglysningssystem" (egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer).  Det beskrives som "samlet", fordi matrikelsystemet (telekkönyv, "Grundbuch") både retligt og institutionelt har fungeret som en samlet enhed siden 1971. Der findes ét institutionelt netværk, som består af de tinglysningskontorer, der er ansvarlige for tinglysning af retlige transaktioner og ændringer i matrikelkort, hvor man kan få data og løse andre matrikel- og ejendomsrelaterede opgaver. Det samlede ungarske matrikelsystem var det første af sin art i Europa.

Det ungarske system har flere formål, hvilket betyder, at det ud over matrikel- og tinglysningsopgaver håndterer en række andre opgaver såsom iværksættelse og vedligeholdelse af et netværk af fikspunkter, topografisk kortlægning, jordbeskyttelse, tinglysning af leje af jord og opretholdelse af geografiske grænser.

Denne komplekse offentlige database med information om landbrugsjord og fast ejendom, dvs. om nogle af de vigtigste komponenter i erhvervsliv, landbrug og kreditvirksomhed, forvaltes samlet af matrikeladministrationen og dækker hele Ungarns administrative område.  Formålet med systemet er at yde hjælp til at beskytte ejendomsretten, skabe et sundt miljø, beskytte det frie initiativ og den frie konkurrence samt sikre officiel registrering af naturlige og menneskeskabte skel ved hjælp af et ensartet og officielt tinglysningssystem og geodatainfrastruktur.

Det overordnede mål er at sikre officiel registrering og forvaltning af data om al fast og anden ejendom, sikre ejendomsretten og andre rettigheder vedrørende ejendom ved hjælp af et ensartet officielt matrikelregistreringssystem med tilhørende infrastruktur.
Det samlede matrikelsystem skal ligeledes opfylde to specifikke formål.  Det juridiske formål med matrikelregistrene er at beskytte ejendomsrettigheder og officielle dokumenter og samtidig skabe sikkerhed for ejere/brugere i god tro og fremme rentabel anvendelse af fast ejendom.  På den anden side er systemets økonomiske formål at tjene som ensartet grundlag for planlægning og etablering af økonomiske forpligtelser, at lette administration og investering i fast ejendom gennem levering af statistiske data og at levere tjenester til samfundet som helhed.

Relevante links

Forvaltningsportal (Kormányzati portál)

De ungarske tinglysningskontorers officielle websted (A magyarországi földhivatalok hivatalos honlapja)

Sidste opdatering: 06/01/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.