Den originale sprogudgave af denne side svensk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Matrikelregistre i de enkelte EU-lande

Sverige

Dette afsnit giver et overblik over Sveriges ejendomsregister, hvor matrikelfortegnelsen er én af fem integrerede afsnit.

Indholdet er leveret af
Sverige
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvilke oplysninger indeholder det svenske matrikelregister?

Det svenske matrikelregister består af flere forskellige dele og er et nationalt register med flere formål. Her kan man finde oplysninger om:

 • Ejendomme og ejendomme, der ejes af flere i fællesskab
 • Administrative inddelinger
 • Lokaliseringsadresser
 • Landmåling og matrikelkort
 • Ejerforhold
 • Hæftelser og ejerpantebreve
 • Servitut og brugsret
 • Planer og forskrifter
 • Arkæologisk arv
 • Jordudstykningsforanstaltninger eller lignende
 • Historik
 • Bygninger
 • Ejendomsskatteoplysninger

Matrikelregisteret forvaltes af den svenske myndighed for kort-, matrikel- og ejendomsregistrering Lantmäteriet.

Er adgang til det svenske matrikelregister gratis?

Oplysninger fra registret ved besøg eller telefonkontakt er gratis. Der kan også anmodes om oplysninger ud fra offentlighedsprincippet. Elektronisk adgang til matrikelregistret sker mod betaling undtaget for tjenesten Min ejendom (Min fastighet), som er gratis.

Hvordan søger man i det svenske matrikelregister?

Forskellige elektroniske søgetjenester er tilgængelige direkte via Lantmäteriets websted eller via Lantmäteriets forhandlere (som er opført på en fortegnelse på Lantmäteriets websted). Adgang til de fleste tjenester forudsætter, at brugeren er registreret. Adgangen sker via onlinetjenester eller ved søgning og behandling. På Lantmäteriets websted findes tjenesten:

 • Min ejendom: Indeholder detaljerede oplysninger udelukkende for ejeren af den faste ejendom.

Det er også muligt at få adgang til oplysninger fra andre lande gennem EULIS (European Land Information Service).

Det svenske matrikelregisters historie

Oprettelsen af det elektroniske register blev påbegyndt i 1970. Den fuldstændige lagring af oplysninger blev afsluttet i 1995. Teknologien bag matrikelregistret udvikles hele tiden, ligesom der hele tiden skabes nye måder at få adgang til oplysningerne på. Der er planer om at indføre en helt ny teknologisk platform for matrikelregisteret. Dette arbejde er påbegyndt og vil fortsætte i de kommende år.

Relevante links

European Land Information Service (Eulis)

Sidste opdatering: 09/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.