Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: βουλγαρικά
Swipe to change

Κτηματολόγια σε χώρες της ΕΕ

Βουλγαρία

Το παρόν τμήμα παρέχει επισκόπηση του βουλγαρικού κτηματολογίου.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία

Τι δυνατότητες προσφέρει το βουλγαρικό κτηματολόγιο;

Το βουλγαρικό κτηματολόγιο υπάγεται στην Υπηρεσία Μητρώου, η οποία και το διαχειρίζεται, στο πλαίσιο του λεγόμενου «συστήματος προσωπικών καταχωρίσεων». Οι πληροφορίες βασίζονται στους προσωπικούς φακέλους των συναλλασσομένων, που μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στο μητρώο περιλαμβάνονται αποκλειστικά πράξεις και νομικά έγγραφα.

Μετά την ανάπτυξη και σταδιακή εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφοριών για τις Καταχωρίσεις Κτηματολογίου (IKAR) όλες οι καταχωρίσεις είναι προσιτές στο κοινό μέσω του ιστοτόπου της Υπηρεσίας Κτηματολογίου.

Το σύστημα IKAR αποτελείται από δύο ενότητες :

 1. Μια διαχειριστική ενότητα, που είναι διαθέσιμη μόνο για υπηρεσιακή χρήση
 2. Μια ενότητα πελατών, που είναι διαθέσιμη μόνο για χρήση από τους πελάτες.

Το σύστημα IKAR προσφέρει τόσο σημασιολογικές πληροφορίες όσο και πληροφορίες σε γραφική μορφή, ιδίως όταν διατίθενται ψηφιακοί χάρτες κτηματολογίου.

Ο ιστότοπος του βουλγαρικού κτηματολογίου περιέχει :

 • Πληροφορίες σχετικά με τις καταχωριζόμενες πράξεις
 • Πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με ακίνητα και δικαιώματα κυριότητας
 • Τη χρονική διαδοχή των δικαιωμάτων αυτών

Προσφέρει επίσης τα ακόλουθα είδη δημόσιων υπηρεσιών :

 • Επαληθεύσεις (στοιχεία αναφοράς)
 • Πιστοποιητικά
 • Αντίγραφα νομοθεσίας

Οι προαναφερόμενες υπηρεσίες παρέχουν πληροφορίες ως προς τα εξής :

 • Ημερομηνία καταχώρισης
 • Κοινοποίηση της πράξης
 • Συναλλασσομένους
 • Περιγραφές των ακινήτων

Πώς καταχωρίζονται έγγραφα στο μητρώο;

Αντίγραφα των νομικών πράξεων και εγγράφων προσκομίζονται στο γραφείο καταχωρίσεων.

Κάθε έγγραφο καταχωρίζεται στο μητρώο εισόδου του συστήματος IKAR, όπου λαμβάνει αριθμό με την ακριβή ημερομηνία και ώρα εισόδου.

Τα έγγραφα διαβιβάζονται εν συνεχεία στους δικαστές καταχωρίσεων προς επαλήθευση και λήψη απόφασης.

Μετά την έγκριση από δικαστή καταχωρίσεων οι υπάλληλοι μητρώου εισάγουν διά χειρός τις πληροφορίες στο σύστημα.

Όλα τα έγγραφα υποβάλλονται εν συνεχεία σε σάρωση και αποθηκεύονται στο σύστημα.

Η διαδικασία εισόδου, επαλήθευσης και καταχώρισης των πληροφοριών διαρκεί κατά μέσο όρο μία εργάσιμη ημέρα.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο βουλγαρικό κτηματολόγιο;

Η πρόσβαση στο βουλγαρικό κτηματολόγιο είναι δωρεάν και προσιτή σε όλους. Ωστόσο, μόνο εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν πληροφορίες από τον ιστότοπο.

Καταβάλλεται τέλος για την επαλήθευση στο Διαδίκτυο, βάσει νομικών κριτηρίων.

Αναζητήσεις στο βουλγαρικό κτηματολόγιο

Οι αναζητήσεις στο κτηματολόγιο πραγματοποιούνται βάσει των εξής :  του προσωπικού αριθμού ταυτότητας (ΠΑΤ) των νομικών ή φυσικών προσώπων·  του ονόματος του κυρίου·  λεπτομερούς περιγραφής του ακινήτου·  του αριθμού κτηματολογίου του ακινήτου, του αριθμού καταχώρισης.

Ιστορικό του βουλγαρικού κτηματολογίου

Το πρώτο ηλεκτρονικό σύστημα δημιουργήθηκε το 1990. Έκτοτε έχουν εφαρμοσθεί διάφορα ηλεκτρονικά συστήματα.

Η κύρια μεταρρύθμιση του κτηματολογίου έλαβε χώρα κατά την υπαγωγή του στην Υπηρεσία Μητρώου, που δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2004. Η Υπηρεσία Μητρώου διαχειρίσθηκε και βελτίωσε τα υφιστάμενα συστήματα πληροφοριών έως τη δημιουργία του συστήματος IKAR στις 8 Σεπτεμβρίου 2008.

Η εφαρμογή του IKAR πραγματοποιήθηκε σταδιακά. Τα παλαιά δεδομένα μετανάστευσαν στο νέο σύστημα IKAR. Το σύστημα λειτουργεί πλήρως (για το σύνολο του εδάφους της Βουλγαρίας) από τις 26 Ιανουαρίου 2009 και είναι απόλυτα ενοποιημένο με το μητρώο της Υπηρεσίας Γεωδαισίας, Χαρτογραφίας και Κτηματολογίου.

Διασφαλίζεται η τήρηση των αρχών της δημοσιότητας, της διαφάνειας και της ασφάλειας των διαδικασιών.

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/06/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.