Κτηματολόγια σε χώρες της ΕΕ

Ελλάδα

Η Ελλάδα διαθέτει ηλεκτρονικό Κτηματολόγιο στις περιοχές της χώρας που έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κτηματογράφησης και τα κατά τόπους αρμόδια Υποθηκοφυλακεία λειτουργούν μεταβατικά ως Κτηματολογικά Γραφεία.

Εμφάνιση περισσότερωνΕμφάνιση λιγότερων

Στις περιοχές της χώρας που έχει ξεκινήσει από το έτος 2003 η λειτουργία του Κτηματολογίου και η αντικατάσταση των προϋφιστάμενου συστήματος μεταγραφών και υποθηκών, τα τηρούμενα κτηματολογικά στοιχεία τηρούνται και ενημερώνονται υποχρεωτικά μόνο ηλεκτρονικά σύμφωνα με τον νόμο 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο. Η κτηματολογική βάση δεδομένων τηρείται κεντρικά για όλη τη χώρα από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. και η ενημέρωσή της γίνεται τοπικά από τα κατά τόπους αρμόδια Κτηματολογικά Γραφεία βάσει των συναλλαγών που διενεργούν.

Επίσης, σημειώνεται ότι με τον νόμο 4512/2018 συστάθηκε ΝΠΔΔ με την επωνυμία Ελληνικό Κτηματολόγιο, καθολικός διάδοχος του «Κτηματολόγιο ΑΕ».

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ελλάδα

Τι δυνατότητες προσφέρει το σύστημα τήρησης στοιχείων και αρχείων σε σχέση με τα ακίνητα στην Ελλάδα;

Στην περιφέρεια κάθε Ειρηνοδικείου λειτουργούν ένα ή περισσότερα Υποθηκοφυλακεία στα οποία, σύμφωνα με τη νομοθεσία γίνεται:

  1. η εγγραφή, προσημείωση ή κατάσχεση στα ακίνητα που ευρίσκονται στην περιφέρεια της δικαιοδοσίας τους
  2. η μεταγραφή των πράξεων που πρέπει να μεταγραφούν σύμφωνα με το νόμο, και
  3. η καταχώρηση αγωγών και κάθε άλλης πράξης ή σημείωσης σχετική με τα ακίνητα.

Υπάρχουν 15 έμμισθα και 258 άμισθα υποθηκοφυλακεία. Ο αριθμός μεταβάλλεται δεδομένου ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία σταδιακής κατάργησης και υπαγωγής των καταργούμενων υποθηκοφυλακείων στον φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Τα έμμισθα υποθηκοφυλακεία είναι υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Στη Ρόδο και στην Κω λειτουργούν ως υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης τα Κτηματολογικά γραφεία Ρόδου και Κω-Λέρου όπου το σύστημα μεταγραφών είναι κτηματοκεντρικό.

Τα άμισθα υποθηκοφυλακεία διακρίνονται:

  1. σε ειδικά άμισθα διευθυνόμενα από υποθηκοφύλακα, ο οποίος διορίζεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης κατόπιν επιτυχίας του σε διαγωνισμό και
  2. σε μη ειδικά άμισθα διευθυνόμενα από συμβολαιογράφο διορισμένο στην έδρα του υποθηκοφυλακείου.

Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας με τα προαναφερόμενα υποθηκοφυλακεία στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο είναι ένα ενιαίο σύστημα που καταγράφει τις νομικές, τεχνικές και άλλες πρόσθετες πληροφορίες για τα ακίνητα και τα δικαιώματα πάνω σ’ αυτά, με την ευθύνη και την εγγύηση του Δημοσίου.

Συγκεκριμένα, το Ελληνικό Κτηματολόγιο:

  • Καταγράφει με βάση το ακίνητο όλες τις πράξεις που δημιουργούν, μεταβιβάζουν, αλλοιώνουν ή καταργούν δικαιώματα σε ακίνητα. Η καταχώριση κάθε πράξης γίνεται μόνο μετά από ουσιαστικό έλεγχο νομιμότητας, δηλαδή καμία πράξη δεν καταχωρίζεται αν ο μεταβιβάζων δεν είναι ο φερόμενος στο κτηματολόγιο ως δικαιούχος.
  • Καταγράφει και τη γεωγραφική περιγραφή (μορφή, θέση και μέγεθος) του ακινήτου.
  • Καταγράφει συστηματικά τη δημόσια ακίνητη περιουσία.

Καταγράφει τα δικαιώματα από χρησικτησία.

Νομική βάση δεδομένων

Βασικές πληροφορίες σχετικά με το Ελληνικό Κτηματολόγιο είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις Υπηρεσίες που τηρούν στοιχεία σε σχέση με τα ακίνητα στην Ελλάδα;

Στις περιοχές που λειτουργούν μεταβατικά Κτηματολογικά Γραφεία η έρευνα διενεργείται και ηλεκτρονικά στον χώρο των οικείων υπηρεσιών με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών που διατίθενται για τον σκοπό αυτό δωρεάν.

Ιστορικό του συστήματος τήρησης στοιχείων και αρχείων σε σχέση με τα ακίνητα στην Ελλάδα

Το σύστημα καταγραφής ακινήτων προβλέφθηκε για πρώτη φορά από τον νόμο 41/1836. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω, τηρούν αρχεία από τον χρόνο σύστασής τους.

Στις περιοχές που περαιώνεται η κτηματογράφηση τα κατά τόπους αρμόδια υποθηκοφυλακεία λειτουργούν ως μεταβατικά Κτηματολογικά Γραφεία από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου που ορίζεται με την απόφαση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ). Έκτοτε οι συναλλαγές καταγράφονται στα τηρούμενα κτηματολογικά βιβλία μόνο ηλεκτρονικά.

Με ποιο τρόπο αναζητούνται στοιχεία;

Στο ηλεκτρονικό σύστημα του Κτηματολογίου η αναζήτηση μπορεί να γίνει: α) με τα στοιχεία του προσώπου, β) με τον Κωδικό Αριθμό Ελληνικού Κτηματολογίου, γ) με τη διεύθυνση του ακινήτου ή και συνδυαστικά.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Εθνικό Κτηματολόγιο

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/07/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.