Κτηματολόγια σε χώρες της ΕΕ

Ουγγαρία

Η παρούσα ενότητα παρέχει σύντομη επισκόπηση του κτηματολογίου της Ουγγαρίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ουγγαρία

Ποιες υπηρεσίες παρέχει το ουγγρικό κτηματολόγιο;

Αρμόδιο για τη διαχείριση του ουγγρικού κτηματολογίου είναι το Υπουργείο Γεωργίας (Földművelésügyi Minisztérium) και τα κτηματολογικά γραφεία (Földhivatal) της Ουγγαρίας.

Ο επίσημος δικτυακός τόπος των ουγγρικών κτηματολογικών γραφείων (magyarországi földhivatalok) παρέχει πληροφορίες για το δίκτυο ουγγρικών κτηματολογικών γραφείων σε ολόκληρη τη χώρα και επιτρέπει την πρόσβαση σε όλο το δίκτυο των οργάνων διαχείρισης της γης, με λεπτομέρειες για:

  • τις αρμοδιότητές τους
  • τις υποχρεώσεις τους και τις υπηρεσίες που παρέχουν
  • νέα και σημαντικά σχέδια

Μπορείτε να τηλεφορτώσετε διοικητικά έντυπα και να διαβάσετε για τις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες και τους όρους διαδικτυακής πρόσβασης στον δικτυακό τόπο. Η σχετική νομοθεσία είναι επίσης διαθέσιμη εκεί.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο ουγγρικό κτηματολόγιο;

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες (όργανα της δημόσιας διοίκησης, τράπεζες, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δημοτικές αρχές, κτηματομεσίτες κλπ.) διαθέτουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (TAKARNET) των ουγγρικών κτηματολογικών γραφείων από το 2003. Για την παροχή στοιχείων καταβάλλεται τέλος, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Τον Ιούνιο του 2011 εγκαινιάστηκε η υπηρεσία ηλεκτρονικού κτηματολογίου (Földhivatal Online), στην οποία οι πολίτες έχουν άμεση πρόσβαση μέσω της δικτυακής πύλης της κυβέρνησης, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία χρήστη τους για την κεντρική «πύλη εισόδου συναλλασσομένων» (ügyfélkapu). Οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της πύλης καταβάλλοντας τέλος, ακριβώς όπως και οι εγγεγραμμένοι χρήστες.

Οι χρήστες του ηλεκτρονικού κτηματολογίου διαθέτουν δωρεάν πρόσβαση σε περιορισμένο φάσμα στοιχείων. Η δωρεάν υπηρεσία καλύπτει μόνο περιγραφικά στοιχεία των ιδιοκτησιών [το πρώτο τμήμα του φύλλου ακινήτου (tulajdoni lap)]. Η έρευνα στη βάση δεδομένων πραγματοποιείται με τοπογραφικό αριθμό γεωτεμαχίου (helyrajzi szám) ή με τη διεύθυνση του ακινήτου. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες και οι πολίτες διαθέτουν πρόσβαση σε αυτές τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, μέσω διαδικτύου.

Πώς διεξάγεται η έρευνα στο ουγγρικό κτηματολόγιο

Γενικά, μπορείτε να πραγματοποιήσετε έρευνα βάσει:

  • τοπογραφικού αριθμού γεωτεμαχίου·
  • σειράς τοπογραφικών αριθμών γεωτεμαχίου· ή
  • διεύθυνσης του ακινήτου.

Οι χρήστες με ειδικά δικαιώματα (αστυνομία, ανακριτικές αρχές, δικαστικοί επιμελητές εκτελέσεων, συμβολαιογράφοι σε περιπτώσεις κληρονομιών) μπορούν να πραγματοποιούν έρευνα βάσει του ονόματος και των προσωπικών στοιχείων του ιδιοκτήτη και/ή του πληρεξουσίου του.

Ιστορία του ουγγρικού κτηματολογίου

Η επίσημη επωνυμία του νομικού και διοικητικού συστήματος διαχείρισης του κτηματολογίου της Ουγγαρίας είναι «ενοποιημένο σύστημα κτηματογράφησης» (egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer).  Αποκαλείται «ενοποιημένο», διότι η διαχείριση των δεδομένων τοπογραφικής αποτύπωσης και των νομικών δεδομένων (telekkönyv, Grundbuch) είναι ενιαία τόσο από νομική όσο και από θεσμική άποψη από το 1971 και εξής. Ένα ενιαίο θεσμικό δίκτυο που καλύπτει όλα τα κτηματολογικά γραφεία είναι υπεύθυνο για την καταχώρηση των νομικών συναλλαγών και των μεταβολών στους κτηματολογικούς χάρτες, την παροχή δεδομένων και την εκτέλεση άλλων καθηκόντων σχετικών με τη γη και τα κτίσματα. Το ουγγρικό ενοποιημένο σύστημα κτηματογράφησης βάσει τίτλων ήταν το πρώτο του είδους του στην Ευρώπη.

Το ουγγρικό σύστημα εξυπηρετεί πολλούς σκοπούς, δεδομένου ότι, εκτός από τις δραστηριότητες που αφορούν το συνολικό φάσμα της κτηματογράφησης, επιτελεί και ορισμένα άλλα καθήκοντα, όπως η δημιουργία και συντήρηση του γεωδαιτικού δικτύου σημείων ελέγχου, η τοπογραφική αποτύπωση, η γεωλογική συντήρηση, η καταχώρηση συμβάσεων αγρομίσθωσης και η διατήρηση των διοικητικών ορίων.

Αρμόδια για την ολοκληρωμένη διαχείριση αυτής της πολύπλοκης δημόσιας βάσης δεδομένων που περιλαμβάνει πληροφορίες για τη γεωργική γη και τα ακίνητα, με άλλα λόγια για ορισμένες από τις σημαντικότερες συνιστώσες της οικονομικής ζωής, της γεωργίας και των πιστώσεων, και καλύπτει ολόκληρη τη διοικητική επικράτεια της Ουγγαρίας, είναι η διοίκηση της επικράτειας.  Σκοπός του συστήματος είναι να συμβάλει στην επιβολή του δικαιώματος ιδιοκτησίας, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην επιχειρηματική ελευθερία και στον ανταγωνισμό, καθώς και να καταχωρεί επίσημα τα φυσικά και τεχνητά σύνορα προσφέροντας ένα ενιαίο και δημόσια επικυρωμένο σύστημα κτηματογράφησης και υποδομής χωρικών στοιχείων.

Ο γενικός στόχος είναι η επίσημη καταχώρηση και διαχείριση δεδομένων για όλες τις έγγειες και άλλες ιδιοκτησίες, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια των δικαιωμάτων κυριότητας και άλλων αξιώσεων σχετικών με την ιδιοκτησία και προσφέροντας ένα ενιαίο και δημόσια επικυρωμένο σύστημα κτηματογράφησης και υποδομής.
Επιπλέον, το ενοποιημένο σύστημα κτηματογράφησης έχει δύο ειδικούς στόχους.  Ο νομικός σκοπός του συστήματος κτηματογράφησης είναι η προστασία των δικαιωμάτων που συνδέονται με τα ακίνητα και των επίσημων εγγράφων, προσφέροντας συγχρόνως ασφάλεια για τους καλόπιστους ιδιοκτήτες και κατόχους και προωθώντας την ωφέλιμη χρήση των ακινήτων.  Ο οικονομικός σκοπός του συστήματος κτηματογράφησης είναι να χρησιμεύσει ως ενιαία βάση προγραμματισμού και θέσπισης οικονομικών υποχρεώσεων, να διευκολύνει τη διοίκηση και τις επενδύσεις σε ακίνητα μέσω της παροχής στατιστικών στοιχείων, καθώς και να παράσχει υπηρεσίες στην κοινωνία ως σύνολο.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Δικτυακή πύλη της κυβέρνησης

Επίσημος δικτυακός τόπος των ουγγρικών κτηματολογικών γραφείων

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/01/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.