Rejestry nieruchomości w państwach UE

Πολωνία

W niniejszej części przedstawiono w ogólnym zarysie polski rejestr nieruchomości

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πολωνία

Jakie możliwości zapewnia polski rejestr nieruchomości?

Polski rejestr nieruchomości (rejestr ksiąg wieczystych) jest prowadzony z mocy ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Zgodnie z ustawą, księgi wieczyste są prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Można z nich uzyskać m. in. następujące informacje:

  • oznaczenie nieruchomości (w tym oznaczenie działek wchodzących w skład nieruchomości),
  • dane właściciela (właścicieli) nieruchomości lub użytkownika wieczystego,
  • prawa rzeczowe innych osób w stosunku do nieruchomości oraz ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym,
  • wysokość hipotek, którymi jest obciążona nieruchomość.

Księgi wieczyste są jawne i każdy może je przeglądać po podaniu numeru księgi wieczystej. Od czerwca 2010 r. rejestr ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie teleinformatycznym jest dostępny dla każdego poprzez przeglądarkę ksiąg wieczystych na stronie internetowej http://ekw.ms.gov.pl/.

Ponadto każdy może uzyskać odpis księgi wieczystej, wyciąg z księgi wieczystej lub zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej.

Możliwe jest również wyszukiwanie ksiąg wieczystych przez podmioty enumeratywnie wymienione w ustawie, np. sądy, prokuraturę, komorników.

Czy dostęp do rejestru nieruchomości jest bezpłatny?

Księgi wieczyste można przeglądać bezpłatnie.

Za wydanie odpisu księgi wieczystej, wyciągu z księgi wieczystej lub zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej pobierana jest opłata.

Wyszukiwanie ksiąg wieczystych co do zasady jest bezpłatne albowiem ten rodzaj dostępu przysługuje głównie podmiotom realizującym określone zadania państwa.

Ostatnia aktualizacja: 07/12/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.