Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σλοβακικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Κτηματολόγια σε χώρες της ΕΕ

Σλοβακία

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση του κτηματολογίου της Σλοβακίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβακία

Τι δυνατότητες προσφέρει το κτηματολόγιο της Σλοβακίας ;

Η πύλη του κτηματολογίου της Σλοβακίας (Slovenský katastrálny portál) ανήκει στην Αρχή Γεωδαισίας, Χαρτογράφησης και Κτηματογράφησης της Σλοβακικής Δημοκρατίας (Úrad geodésie, kartografie a katastra Slovenskej republiky), και στην κεντρική κυβερνητική αρχή για το κτηματολόγιο. Αρμόδιο για τη διαχείριση και τη συντήρηση της πύλης είναι το Ινστιτούτο Γεωδαισίας και Χαρτογράφησης της Μπρατισλάβας (Geodetický a kartografický ústav Bratislava).

Η πύλη παρέχει νομικές και πραγματικές πληροφορίες σχετικά με την κυριότητα ακινήτων. Επικαιροποιείται κάθε εβδομάδα με δεδομένα που παρέχονται από τα αρμόδια κτηματολογικά γραφεία. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί στα σλοβακικά και στα αγγλικά. Η πύλη παρέχει:

 • επιλεγμένα δεδομένα από τον φάκελο γεωγραφικών πληροφοριών – κτηματολογικούς χάρτες,
 • επιλεγμένα δεδομένα από τον φάκελο περιγραφικών πληροφοριών – πληροφορίες σχετικά με τα οικόπεδα, τις κατασκευές, τις κατοικίες, τα κτίρια που δεν προορίζονται για κατοικία και τους τίτλους ιδιοκτησίας,
 • πρόσβαση στο μητρώο των δήμων και στο μητρώο των περιφερειών κτηματογράφησης,
 • στατιστικές εκθέσεις,
 • συγκεντρωτικές τιμές ανά είδος γης,
 • πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση προόδου των διαδικασιών ενώπιον του κτηματολογίου,
 • κοινοποίηση της πρόθεσης των ενδιαφερομένων να καταθέσουν αιτήσεις καταχώρισης.

Ο τίτλος ιδιοκτησίας (list vlastníctva) παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα ακίνητα, τους ιδιοκτήτες τους και τα δικαιώματα που συνδέονται με τα εν λόγω ακίνητα, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα αυτά. Ειδικότερα περιέχει:

 • έναν μοναδικό αριθμό,
 • το όνομα της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται το συγκεκριμένο ακίνητο,
 • το όνομα του οικείου δήμου,
 • το όνομα της περιφέρειας κτηματογράφησης.

Περιλαμβάνει 3 μέρη:

Το Μέρος A – Στοιχεία του ακινήτου, το οποίο περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με όλα τα ακίνητα επί των οποίων υπάρχουν εμπράγματα δικαιώματα:

 • το εμβαδόν,
 • τον τύπο του οικοπέδου,
 • τον κωδικό που αναφέρεται στην επιτρεπόμενη χρήση της γης,
 • τη σχέση προς την οικοδομημένη περιοχή του εκάστοτε δήμου,
 • άλλα επεξηγηματικά δεδομένα επί θεμάτων σχετικών με το Μέρος A.

Το Μέρος Β – Ιδιοκτήτες ή άλλοι δικαιούχοι, το οποίο περιέχει αναλυτικές πληροφορίες, όπως:

 • όνομα,
 • επώνυμο,
 • πατρώνυμο ή το όνομα του εταιρικού ιδιοκτήτη ή άλλων δικαιούχων,
 • ημερομηνία γέννησης,
 • αριθμός ληξιαρχικής καταχώρισης ή αριθμός μητρώου εταιρείας,
 • μερίδια συγκυριότητας,
 • τίτλος ιδιοκτησίας σύμφωνα με δημόσιο ή άλλο επίσημο έγγραφο,
 • διεύθυνση κατοικίας ή έδρας,
 • άλλα επεξηγηματικά δεδομένα επί θεμάτων σχετικών με το Μέρος B.

Το Μέρος Γ – Βάρη, περιέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με:

 • εμπράγματα βάρη (περιεχόμενο του εμπράγματου βάρους, ορισμός του προσώπου υπέρ το οποίου έχει συσταθεί το εμπράγματο βάρος, καταχώριση του εμπράγματου βάρους στους τίτλους ιδιοκτησίας),
 • υποθήκες (ορισμός του ενυπόθηκου δανειστή) και δικαιώματα εξώνησης, εφόσον τα αποτελέσματά τους είναι αυτά των εμπράγματων δικαιωμάτων (ορισμός του δικαιούχου της εξώνησης),
 • άλλα δικαιώματα, εφόσον έχουν συμφωνηθεί ως εμπράγματα δικαιώματα,
 • άλλα επεξηγηματικά δεδομένα επί θεμάτων σχετικών με το Μέρος Γ,
 • καταχωρισμένες προσθήκες/διορθώσεις.

Το Μέρος Γ δεν περιλαμβάνει δεδομένα σχετικά με το ύψος της οφειλής.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο κτηματολόγιο της Σλοβακίας;

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην πύλη του κτηματολογίου παρέχονται δωρεάν σε όλους.

Ιστορικό του κτηματολογίου της Σλοβακίας

Η πύλη του κτηματολογίου άρχισε να λειτουργεί από το 2004. Από τον Σεπτέμβριο του 2007 βάσει του νόμου, η πύλη παρέχει δωρεάν πληροφορίες.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Δικτυακός τόπος της πύλης του κτηματολογίου, Δικτυακός τόπος της Αρχής Γεωδαισίας, Χαρτογράφησης και Κτηματογράφησης της Σλοβακικής Δημοκρατίας

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/02/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.