Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σουηδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Κτηματολόγια σε χώρες της ΕΕ

Σουηδία

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται ανασκόπηση του σουηδικού μητρώου έγγειας ιδιοκτησίας, ένα από τα πέντε ενοποιημένα τμήματα του οποίου είναι το κτηματολόγιο.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σουηδία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Ποιο είναι το περιεχόμενο του κτηματολογίου;

Το κτηματολόγιο αποτελείται από διάφορα τμήματα, καλύπτει το σύνολο της επικράτειας και χρησιμοποιείται για ποικίλους σκοπούς. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

 • ιδιοκτησίες και συνιδιοκτησίες
 • διοικητικές υποδιαιρέσεις
 • διευθύνσεις ακινήτων
 • κτηματολογικά γεωμετρικά διαγράμματα και χάρτες
 • ιδιοκτήτες
 • υποθήκες και συμβάσεις ενυπόθηκης πίστης
 • δουλείες και επικαρπίες
 • σχέδια και χωροταξικούς κανονισμούς
 • αρχαιότητες
 • μέτρα οικιστικού σχεδιασμού και ανάλογα μέτρα
 • δικαιώματα μίσθωσης
 • ιστορικό
 • κτίρια
 • πληροφορίες σχετικά με τη φορολογία ακινήτων.

Για τη διαχείριση του κτηματολογίου είναι υπεύθυνο τοLantmäteriet (Υπηρεσία Γεωδαισίας της Σουηδίας).

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο κτηματολόγιο;

Η παροχή πληροφοριών σε άτομα που τις αναζητούν αυτοπροσώπως ή μέσω τηλεφώνου είναι δωρεάν. Πληροφορίες μπορούν επίσης να ζητηθούν σύμφωνα με τις αρχές της πρόσβασης των πολιτών στα δημόσια έγγραφα. Η ηλεκτρονική πρόσβαση στις υπηρεσίες του κτηματολογίου παρέχεται με καταβολή τέλους, με εξαίρεση την υπηρεσία Min fastighet (Η ιδιοκτησία μου), η οποία είναι δωρεάν.

Πώς γίνεται η αναζήτηση στο κτηματολόγιο;

Υπάρχουν διάφορα εργαλεία αναζήτησης τα οποία προσπελάσιμα είτε απευθείας μέσω του δικτυακού τόπου του Lantmäteriet είτε μέσω των αντιπροσώπων του Lantmäteriet (κατάλογος των αντιπροσώπων παρατίθεται στον δικτυακό τόπο του Lantmäteriet). Η χρήση των περισσοτέρων εργαλείων προϋποθέτει την καταβολή συνδρομής. Η πρόσβαση παρέχεται με ηλεκτρονικά μέσα ή με επιλογή και επεξεργασία. Ο δικτυακός τόπος του Lantmäteriet παρέχει επίσης την υπηρεσία

 • Min fastighet (Η ιδιοκτησία μου), που περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες, στις οποίες έχει πρόσβαση μόνον ο ιδιοκτήτης του εκάστοτε ακινήτου.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα λήψης πληροφοριών από άλλες χώρες μέσω της υπηρεσίας EULIS (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Πληροφοριών σχετικά με την Έγγειο Ιδιοκτησία).

Ιστορικό του κτηματολογίου

H δημιουργία του ηλεκτρονικού κτηματολογίου άρχισε το 1970. Η πλήρης αποθήκευση των πληροφοριών ολοκληρώθηκε το 1995. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κτηματολογίου, καθώς και οι δίαυλοι παροχής πρόσβασης σε αυτό αναπτύχθηκαν με την πάροδο του χρόνου. Υπάρχουν σχέδια για τη θέση σε λειτουργία μιας εντελώς νέας τεχνικής πλατφόρμας. Οι σχετικές εργασίες έχουν αρχίσει και θα συνεχιστούν τα επόμενα έτη.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Πληροφοριών σχετικά με την Έγγειο Ιδιοκτησία (Eulis)

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/11/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.