Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Kinnistusraamatud ELi liikmesriikides

Austria

Sellel lehel antakse ülevaade Austria kinnistusregistrist.

Sisu koostaja:
Austria
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Millist teavet Austria kinnistusregister pakub?

Kinnistusregister käsitleb nii õiguslikke kui ka faktilisi küsimusi. See sisaldab andmeid kõigi Austria kinnisvaraga seotud ametlike tehingute kohta.

Austria kinnistusregister ja selle elektrooniline dokumentide arhiiv on kättesaadav Austria õigusportaalis.

Kas juurdepääs Austria kinnistusregistrile on tasuta?

Juurdepääsu eest tuleb maksta väikest tasu. Pääsuõiguse saamiseks tuleb võtta ühendust Austria õigusportaalis osas „Grundbuch” (register) loetletud loaandjatega.

Kuidas teha päringuid Austria kinnistusregistris?

Sisestades katastripiirkonna nime ja katastriüksuse numbri (nn sissekanne ehk „EZ") või kinnistu numbri, saab andmebaasist järgmist teavet:

  • väljavõtted kinnistusregistrist,
  • väljavõtted katastrikaartidest,
  • kaartide koopiad.

See teave sisaldab kõiki otsingu hetkeks registreeritud andmeid. Taotluse korral saab teavet ka kustutatud andmete kohta (sissekannete puhul, mis on tehtud pärast elektroonilisele registrile üleminekut. Vanemate sissekannete puhul tuleb uurida paberkandjalt).

Isikute kohta teavet ei anta. Sellist liiki teabe saamiseks peab huvitatud isik pöörduma kinnistusregistri järgsesse kohtusse ja tõendama oma seaduslikku huvi teabe taotlemiseks.

Austria kinnistusregistri ajalugu

Vanas maaraamatus registreeriti ja säilitati andmeid maa kohta paberil. Aastatel 1980–1992 viidi selle andmed üle kinnistusregistri andmebaasi.

Viimati uuendatud: 15/06/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.