Kinnistusraamatud ELi liikmesriikides

Austria

Sellel lehel antakse ülevaade Austria kinnistusraamatust.

Sisu koostaja:
Austria

Millist teavet kinnistusraamat pakub?

Kinnistusraamatust (Grundbuch) saab vastuseid õiguslikele ja faktilistele küsimustele. See sisaldab dokumenteeritud teavet kõigi õiguslikult siduvate kinnistutehingute kohta Austrias.

Austria kinnistusraamatu andmete ja elektroonilise dokumendiarhiiviga saab tutvuda kohtute, notarite, advokaatide ja spetsiaalsete arveldusametite (Verrechnungsstellen) vahendusel.

Kas kinnistusraamatu andmetega saab tutvuda tasuta?

Andmetega tutvumise eest tuleb maksta väikest tasu kas kohtule, notarile, advokaadile või arveldusametile. Arveldusametid leiab Austria kohtusüsteemi kodulehelt rubriigist Service -> Datenbanken -> Grundbuch -> Grundstücksdatenbank.

Päringute tegemine kinnistusraamatus

Sisestades katastripiirkonna nime (Katastralgemeinde (KG)) ja katastriüksuse numbri (Einlagezahl (EZ)) või kinnistu numbri (Grundstücksnummer (GST-Nr)), saab andmebaasist järgmist teavet:

  • väljavõtted kehtivatest ja varasematest andmetest,
  • väljavõtted abiloenditest (Hilfsverzeichnisse).

Saadud teave sisaldab kõiki kehtivaid andmeid. Taotluse korral saab vaadata ka kustutatud andmeid (selliste kannete puhul, mis on tehtud pärast elektroonilisele registrile üleminekut). Vanemate andmetega saab tutvuda ainult paberil.

Kinnistusraamatu põhiosa, dokumendikogu ja abiloendid on avalikud. Isiku (omaniku) nime järgi otsides antakse vaid väga piiratud teavet. Sellist otsingut võib tõendatud õigusliku huvi korral teha esimese astme kohtu (Bezirksgericht) kinnistusraamatu osakonna kaudu.

Ajalugu

Aastatel 1870–1992 peeti kinnistusraamatut paberil. Ajavahemikul 1980–1992 kanti selle andmed üle kinnistusraamatu andmebaasi. 7. mail 2012 migreeriti kinnistusraamat uude programmi ja sellest ajast peale on seda veelgi edasi arendatud (automatiseeritud).

Viimati uuendatud: 26/10/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.