Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: bulgaaria keelon juba tõlgitud.
Swipe to change

Kinnistusraamatud ELi liikmesriikides

Bulgaaria

Käesolevas rubriigis esitatakse ülevaade Bulgaaria kinnisvararegistrist.

Sisu koostaja:
Bulgaaria

Millist teavet Bulgaaria kinnisvararegister pakub?

Bulgaaria kinnisvararegister kuulub registriametile, kes seda haldab nn isikuandmesisestussüsteemi raames. Teave põhineb tehingupoolte, so füüsiliste ja juriidiliste isikute isikutoimikutel. Registrisse kantakse üksnes tehingud ja õigusdokumendid.

Pärast katastri ja kinnisvara registreerimise integreeritud infosüsteemi (IKAR) väljatöötamist ja käivitamist on kõik kanded avalikkusele kättesaadavad katastriameti veebisaidil.

IKAR-süsteem koosneb kahest moodulist:

 1. haldusmoodul süsteemi hoolduseks
 2. kliendimoodul klientidele kasutamiseks

IKAR-süsteem pakub nii semantilist kui ka graafilist teavet, eelkõige juhtudel, kui on olemas digitaalsed katastrikaardid.

Bulgaaria kinnisvararegistri veebisaidilt leiab järgmist:

 • teave sisestatud tehingute kohta
 • juurdepääs kinnisvaraandmetele ja omandiõiguse andmetele
 • nende õiguste järjestatud esitamine

Samuti pakub veebisait järgmist liiki avalikke teenuseid:

 • kontrollimine
 • tõendid
 • õigusaktide duplikaadid

Eespool nimetatud teenused annavad järgmist teavet:

 • tehingu sisestamise kuupäev
 • akti avaldamine
 • asjaomased pooled
 • kinnisvara kirjeldused

Kuidas dokumendid registrisse kantakse?

Tehingute ja õigusdokumentide koopiad esitatakse registriametile.

Kõik dokumendid registreeritakse IKAR-süsteemi sisestamisregistris, kus talle määratakse number, mis näitab sisestamise täpset kuupäeva ja aega.

Seejärel esitatakse dokumendid sisestamiskohtunikele kontrollimiseks ja heakskiitmiseks.

Pärast sisestamiskohtunikult nõusoleku saamist sisestavad registriametnikud teabe käsitsi süsteemi.

Seejärel kõik dokumendid skaneeritakse ja salvestatakse süsteemi.

Teabe registreerimine, kontrollimine ja sisestamine võtab aega umbes ühe tööpäeva.

Kas juurdepääs Bulgaaria kinnisvararegistrile on tasuta?

Juurdepääs Bulgaaria kinnisvararegistrile on tasuta ja kõigile avatud. Ent veebisaidilt võivad teavet saada üksnes registreeritud kasutajad.

Kontrollimise eest internetis tuleb maksta tasu vastavalt õiguslikele kriteeriumitele.

Päringu tegemine Bulgaaria kinnisvararegistris

Kinnisvararegistris saab teostada otsinguid järgmiste andmete järgi: juriidilise või füüsilise isiku isikukood (PIN); omaniku nimi; vara üksikasjalik kirjeldus; kinnistu number; registrinumber.

Bulgaaria kinnisvararegistri ajalugu

Esimene elektrooniline süsteem loodi 1990. aastal. Pärast seda on välja töötatud mitu elektroonilist süsteemi.

Kinnisvararegistri peamine reform toimus siis, kui ta viidi üle 2004. aasta juulis loodud registriameti alluvusse. Registriamet haldas ja täiustas olemasolevaid infosüsteeme IKAR-süsteemi loomiseni 8. septembril 2008.

IKAR käivitati mitmes etapis. Vanad andmed viidi üle uude IKAR-süsteemi. Süsteem hakkas täielikult tööle (hõlmates Bulgaaria kogu territooriumi) 26. jaanuaril 2009 ning on täielikult integreeritud geodeesia-kartograafia ja katastriameti registrisse.

Tagatud on menetluste avalikkuse, läbipaistvuse ja turvalisuse põhimõtete järgimine.

Viimati uuendatud: 28/06/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.