Kinnistusraamatud ELi liikmesriikides

Tšehhi

Sellel lehel antakse ülevaade Tšehhi Vabariigi kinnistusregistri kohta.

Sisu koostaja:
Tšehhi

Millist teavet Tšehhi Vabariigi kinnistusregister pakub

Tšehhi kinnistusregister sisaldab nii faktilist kui ka juriidilist teavet kinnistu kohta. Registrist on võimalik leida katastrikaarte ja teavet kinnistu omanike kohta.

Registrit omab ja haldab Tšehhi Vabariigi mõõdistamise, kaardistamise ja katastriamet, mis on sõltumatu riiklik institutsioon.

Kas juurdepääs Tšehhi Vabariigi kinnistusregistrile on tasuta?

Kinnistu kaartide ja põhiteabe, sealhulgas omanike nimede ja aadressidega tutvumine ja nende kohta päringute tegemine internetis on tasuta.

Tasu tuleb maksta nii paberkandjal kui ka kaugjuurdepääsu kaudu elektroonilise ametliku väljavõtte eest kõikide kinnistuga seonduvate juriidiliste suhete kohta. Tasu sõltub väljavõtte pikkusest, kuid tavaliselt on see 100 Tšehhi krooni.

Kuidas teha päringuid Tšehhi kinnistusregistris?

Tšehhi Vabariigi kinnistusregister pakub täppisotsingumootorit online-otsingute tegemiseks.

Tšehhi Vabariigi kinnistusregistri ajalugu

Elektrooniline infosüsteem on kasutusel alates 2001. aastast.

Viimati uuendatud: 15/06/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.