Kinnistusraamatud ELi liikmesriikides

Taani

Selles osas antakse ülevaade Taani kinnistusregistrist.

Sisu koostaja:
Taani

Millist teavet Taani kinnistusregister pakub?

Taani kinnistusregister on veebis kättesaadav (ainult taani keeles). Juurdepääsu, makseid ja otsingut käsitlevate üksikasjadega tutvumiseks palume külastada registri veebisaiti.

Taani kinnistusregistriga saab ühendust võtta järgmisel e-posti aadressil: tinglysning@domstol.dk

Kas juurdepääs Taani kinnistusregistrile on tasuta?

Teave selle kohta on kättesaadav registri veebisaidil.

Kuidas teha päringuid Taani kinnistusregistris?

Teave selle kohta on kättesaadav registri veebisaidil.

Taani kinnistusregistri ajalugu

Teave selle kohta on kättesaadav registri veebisaidil.

Viimati uuendatud: 04/05/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.