Kinnistusraamatud ELi liikmesriikides

Soome

Selles osas antakse ülevaade Soome kinnistusregistrist.

Sisu koostaja:
Soome

Millist teavet kinnistusregister pakub?

Soome kinnistusregistrit peab Soome Maamõõduamet.

Registrist nähtuvad nii omandi õiguslikud (nt õiguslik režiim) kui ka faktilised asjaolud (nt kinnistu omaniku nimi). Riiklik maainfosüsteem sisaldab Soome maa- ja kinnistusregistrisse kantud teavet, mille hulka kuuluvad kanded omandiõiguste, hüpoteekide ja muude koormatiste kohta.

Katastrikaartide andmebaasi peab Soome Maamõõduamet ning 86 omavalitsusüksust peavad katastrikaartide registreid nende linnaplaanide alla jäävate piirkondade kohta. 31. detsembrini 2009 vastutavad kinnistusregistri pidamise eest piirkonnakohtud ning 1. jaanuarist 2010 Soome Maamõõduamet. Süsteemi kasutavad kõik, kellel on korrapäraselt vaja ajakohastatud katastriandmeid, nt pangad, mitmed ametiasutused, kinnisvaramaaklerid ja notarid.

Kas juurdepääs Soome kinnistusregistrile on tasuta?

Ei, juurdepääs ei ole tasuta.

Kuidas teha päringuid Soome kinnistusregistris?

Võimalikud päringud

Päringut on võimalik teostada kaardi, registriüksuse tunnuse, nime, aadressi, haldusüksuse (linn, äärelinn, küla) ning ettevõtte tunnuse kaudu.

Kättesaadav teave

Võimalik on leida järgmist teavet:

 • omand,
 • omandiõigus,
 • hüpoteegid ja muud koormatised,
 • rendivaldus,
 • servituut,
 • maamõõtmisalane teave.

Registriüksuse olulised andmed, registreeritud omanik ja omaniku aadress, võimalikud omandi piirangud ning registreeritud osalise ülemineku omanikud, registreeritud üksuse hüpoteegid, servituut ja muud koormatised, registreeritud rendivaldus.

Kättesaadavad dokumendid

 • katastri väljavõte
 • omandiõiguse tõend
 • hüpoteegi ja muude koormatiste tõend
 • rendivalduse tõend
 • osalise ülemineku väljavõte ning kaartide eri väljatrükid.

Teavet saab selle kohta, kuidas kasutajad saavad registrist andmeid otsida (nt omandi aadress).

Soome kinnistusregistri ajalugu

Kinnistusregistrit on peetud alates 1700. aastast.

Seonduvad lingid

Soome Maamõõduamet, EULISe veebisait

Viimati uuendatud: 05/11/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.