Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Kinnistusraamatud ELi liikmesriikides

Saksamaa

Selles osas antakse ülevaade Saksamaa kinnistusregistrist.

Sisu koostaja:
Saksamaa
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Millist teavet Saksamaa kinnistusregister pakub?

Saksamaa kinnistusregister pakub teavet tsiviilõiguslike juriidiliste suhete kohta, mis käsitlevad registreeritud kinnisvara – nt maatüki omaniku kohta või selle kohta, kas teistel isikutel on kõnealuse vara üle asjaõigus (mis on seotud pigem asjade kui isikutega). Kinnistusregistreid hallatakse üldiselt elektrooniliste registritena.

Ainult need isikud, kes suudavad tõestada põhjendatud huvi olemasolu (nt juriidilised või majanduslikud põhjused), saavad loa kasutada kinnistusregistrit. Selleks tuleb ühendust võtta selle piirkonna kinnistusametiga, kus kinnistu asub. Nimetatud isikud võivad taotleda kinnistusregistrist ka väljavõtteid.

Lisaks on piiratud kasutajate ringil võimalik kinnistusregistriga tutvuda konkreetse liidumaa elektroonilise portaali kaudu. Sellesse ringi kuuluvad Saksamaa kohtud, avalikud asutused, notarid, krediidiasutused ja kommunaalettevõtjad. Kasutusõiguste reguleerimise eest vastavad liidumaade justiitsorganid.

Kas juurdepääs Saksamaa kinnistusregistrile on tasuta?

Saksamaa kinnistusregistriga tutvumine kinnistusametis on tasuta. Lihtväljavõte registrist maksab 10 eurot ja kinnitatud koopia 20 eurot. Ka elektrooniline juurdepääs ja tutvumine on tasuline.

Kuidas teha päringuid Saksamaa kinnistusregistris?

Saksamaa kinnistusregistris on võimalik teha päringuid järgmiste kriteeriumite järgi:

  • kinnistusregistri toimikunumber;
  • katastriüksus;
  • aadress;
  • omaniku nimi.

Saksamaa kinnistusregistri ajalugu

Kinnistusregistrit kasutades on võimalik leida kinnisvara käsitlevaid juriidilisi suhteid ajani, mil kinnistusregister 20. sajandi alguses loodi.

Alates 1990ndate aastate keskpaigast hakati Saksamaa paberkandjal äriregistrit järk-järgult elektroonilisse vormi üle viima. See töö on suures osas valmis.

Viimati uuendatud: 05/11/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.